Konsultacje programu szkoleniowo-doradczego dla kadry jednostek samorządu terytorialnego

W dniach 10 i 11 kwietnia 2014 roku odbyły się dwa spotkania w formie on-line poświęcone konsultacjom opracowanej przez ekspertów koncepcji programu szkoleniowego wraz ze wskazówkami do doradztwa. W spotkaniach uczestniczyli samorządowcy, realizujący zadania oświatowe w swoich jednostkach oraz przedstawiciele i eksperci Związku Miast Polskich.

W ramach realizowanego projektu zaplanowano opracowanie i przetestowanie koncepcji szkoleń i procesu doradztwa dla kadry JST. Szkolenia i wsparcie doradcze ukierunkowane jest na podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą. Wsparcie wyposaży kadry JST w odpowiednie instrumenty do zarządzania cyfryzacją oświaty zarówno w kontekście właściwego wykorzystania dostępnej infrastruktury, zaplanowania jej rozbudowy, wykorzystania dostępnych cyfrowych zasobów i narzędzi, podniesienia kompetencji cyfrowych, jak i identyfikowania uczniów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz wdrażania rozwiązań, które będą minimalizować te zagrożenia. W ramach wsparcia zainicjowane zostaną w JST procesy rozwojowe ukierunkowane na usprawnienie zarządzania cyfryzacją ( przygotowanie harmonogramu działań rozwojowych przez każdą uczestniczącą w pilotażu jednostkę samorządu terytorialnego). Działaniami szkoleniowo-doradczymi objętych zostanie 50 jednostek samorządu terytorialnego, w tym ok. 150 samorządowców i dyrektorów szkół/placówek rekrutujących się z tych JST (gminy wiejskie, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, ze szczególnym uwzględnieniem gmin zagrożonych marginalizacją). Z każdego JST w planowanych działaniach uczestniczyć będą zespoły (2-4 osobowe) pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w jednostce, w tym dyrektorzy szkół/placówek. Celem realizowanych działań będzie wsparcie JST w realizacji ich zadań oświatowych w zakresie zarządzania cyfryzacją oświaty.

Ww. spotkania konsultacyjne moderowane były przez ekspertów/autorów przygotowanego programu szkoleniowo-doradczego. Po omówieniu założeń koncepcji oraz przedstawieniu programu w formie prezentacji, uczestnicy spotkań zgłosili m.in. następujące uwagi/rekomendacje do ww. materiałów;

  • zgłoszono potrzebę przygotowania arkusza diagnostycznego do diagnozy stanu cyfryzacji na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, gotowy arkusz ułatwiłby przeprowadzenie diagnozy jednostkom uczestniczącym w projekcie (np. arkusz diagnozy jako dodatkowy materiał szkoleniowy),
  • trudności z jakimi zetknęły się szkoły/placówki w pandemii COVID-19, uwidocznił różne postawy nauczycieli, dyrektorów szkół i organów prowadzących, warto wrócić na spokojnie do tych problemów i na nowo z pewnej perspektywy, dokonać ich oceny oraz w razie potrzeby podjąć niezbędne działania,
  • bardzo istotny jest fakt, że w ramach szkoleń uczestnicy otrzymają informację o możliwości pozyskania środków z konkretnych projektów czy programów unijnych na zaspokojenie potrzeb jednostki związanych z cyfryzacją oraz, że w oparciu o nie będą mogli przy wsparciu doradców zbudować plan rozwoju w zakresie cyfryzacji dla swojej jednostki ( jest to szczególnie ważne dla małych gmin wiejskich),
  • podjęcie tematu zarządzania cyfryzacją wiąże się z niedostatecznym wykorzystaniem zakupionego sprzętu informatycznego w szkołach, organy prowadzące szkoły nie mają wiedzy na ten temat, to powinno ulec zmianie,
  • prośba od uczestników o wskazanie zadań i roli jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu cyfryzacją na terenie jednostek samorządu terytorialnego, jako organów prowadzących szkoły/placówki,
  • prośba o podjęcie tematu monopolizacji rynku informatycznego a efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu szkołami ( dotyczy np. dzienników informatycznych), brak zabezpieczenia prawnego JST w tym zakresie,
  • prośba o prezentację dobrych praktyk z poziomu podobnych jednostek samorządu terytorialnego, daje to szybką informację i możliwość podpatrzenia i skorzystania z już wdrożonych rozwiązań,
  • ważna informacja dla organów prowadzących, jakie korzyści będą miały z uczestnictwa w projekcie?
  • propozycja sięgnięcia i przedstawienia nowych narzędzi informatycznych, w tym platform edukacyjnych (słabo jeszcze znanych a w związku z tym nie wykorzystywanych),
  • włączenie do programu narzędzia SELFIE – narzędzia rekomendowanego przez Komisję Europejską do zbierania opinii uczniów i nauczycieli na temat wykorzystania technologii w ich szkole (obejmuje obszary tj. jak przywództwo, infrastruktura, szkolenie nauczycieli i kompetencje informatyczne uczniów).

Oba spotkania konsultacyjne miały charakter warsztatowy, samorządowcy mogli swobodnie, w sposób nieskrępowany dyskutować o przedstawionym materiale oraz wymieniać się swoimi praktycznymi doświadczeniami. Wszystkie zgłoszone w trakcie spotkań uwagi i rekomendacje zostały odnotowane i w miarę możliwości zostaną uwzględnione w programie szkolenia i doradztwie. W miesiącach maj/czerwiec 2024 r. program szkoleniowo-doradczy zostanie poddany kolejnej ocenie w formie pilotażu na grupie, jak już wyżej wspomniano, 50 jednostek samorządu terytorialnego. Po przetestowaniu, program szkoleniowo-doradczy zostanie przekazany do Ministerstwa Nauki w formie wkładu do projektu konkursowego, który realizowany będzie w całym kraju i obejmie ok. 300 JST

Ww. działania realizowane są w ramach projektu „Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2024, Priorytet FERS 01.00, działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji.

#FunduszeEuropejskie

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa