Atomy Wiedzy – Regulamin

REGULAMIN

Atom Wiedzy – program wyjazdu polskich nauczycieli fizyki i chemii do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie

Wyjazdy nauczycieli do siedziby Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie są przeznaczone dla nauczycieli fizyki i chemii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Celem wyjazdów jest rozszerzenie kompetencji polskich dydaktyków o najnowszą wiedzę i umiejętności, które później zostaną rozpowszechnione wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w projekcie ATOM
 2. Organizatorem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, NIP: 7010211452.
 3. Projekt realizowany w ramach środków programu Laboratoria Przyszłości.
 4. Partnerem strategicznym projektu jest Ministerstwo Edukacji i
 5. Udział w projekcie wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji projektu.

§ 2. Definicje

 1. Organizator – Ośrodek Rozwoju Edukacji w
 2. Uczestnik – osoba, która poprzez przesłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 3. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie ore.edu.pl
 4. Strona Organizatora – strona edu.pl, na której dokonuje się zgłoszenia udziału w projekcie.

§ 3. Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Celem projektu jest zdobycie wiedzy z zakresu fizyki i astronomii, którą uczestnik będzie mógł przekazać uczniom szkół podstawowych.
 2. Wyjazd zagraniczny w ramach projektu Atom Wiedzy, odbywa się na podstawie zawarcia współpracy pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, a Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN w Genewie.
 3. Projekt jest dedykowany nauczycielom fizyki i chemii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Zgłoszenia nauczycieli fizyki będą traktowane priorytetowo. W przypadku zgłoszenia się za małej liczby nauczycieli fizyki, w dalszej kolejności będą brane pod uwagę zgłoszenia nauczycieli chemii.
 4. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie edu.pl.
 5. Postępowaniu kwalifikacyjnemu podlegają wyłącznie zgłoszenia złożone
 6. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Komisja powołana przez Organizatora na mocy Zarządzenia, poinformuje drogą e-mailową wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia poprzez formularz internetowy.
 7. Maksymalna liczba uczestników biorących udział w projekcie wynosi
 8. Uczestnicy zakwalifikowani do wyjazdu zobowiązują się nawiązać kontakt z Organizatorem i ustalić szczegóły wyjazdu, przedstawić wszystkie wymagane dokumenty na minimum 10 dni przed wyjazdem. Każdy Uczestnik otrzyma również program szkolenia w CERN.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji w ciągu maksymalnie 5 dni od ogłoszenia wyników. Organem odwoławczym jest Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Rozstrzygnięcia Dyrektora ORE są ostateczne.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wyjazdu lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
 11. W programie szkolenia przewidziano wykłady, warsztaty i zwiedzanie, przykładowe tematy: wstęp do fizyki cząstek i do fizyki jądrowej, akceleratory wokół nas, historia wszechświata, radioaktywność i medycyna. Program szkolenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
 12. Uczestnik podczas szkolenia jest zobowiązany brać udział w warsztatach organizowanych w CERN, trwających minimum 6 godzin dziennie przez 5 dni oraz do przeprowadzenia jednego warsztatu dla nauczycieli fizyki szkół podstawowych, wykorzystując nabyte umiejętności w siedzibie Organizatora, w okresie maksymalnie 90 dni liczonych od dnia powrotu ze szkolenia. Potwierdzeniem udziału w szkoleniach organizowanych przez CERN jest codzienne uzupełnianie listy obecności prowadzoną przez Podstawą szkolenia jest scenariusz którego Uczestnik jest zobowiązany opracować i przekazać Organizatorowi.
 13. Organizator wyjazdu pokrywa koszty związane z dojazdem oraz pobytem (nocleg i wyżywienie), a także ubezpieczeniem uczestników.
 14. Uczestnicy po ukończeniu projektu otrzymają Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia.

§ 4. Rezygnacja z udziału w projekcie

 1. Uczestnik może zrezygnować z wyjazdu bez podania przyczyn w terminie do 14 dni przed planowanym wyjazdem.
 2. Rezygnacja powinna nastąpić w formie pisemnej, podpisana własnoręcznym podpisem i przekazana do Organizatora.

§ 5. Kryteria naboru

  1. Nabór uczestników rozpoczyna się 10 lutego , poprzez formularz internetowy dostępny na stronie ore.edu.pl. Termin zakończenia rekrutacji: 20 lutego 2023 r. o godzinie 24:00.
  2. Nauczyciel, który zgłosi się do projektu, musi posiadać zgodę Dyrektora szkoły na udział w projekcie oraz spełniać kryteria z ust. 4.
  3. Zgłoszenia uczestników w ramach projektu będą rozpatrywane przez komisję rekrutacji („Komisja”) w składzie:
   1. Tomasz Madej – dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
   2. Tomasz Musioł – przewodniczący komisji
   3. Angelika Kraina – przedstawicielka zespołu MEiNTech
   4. Aleksandra Borek – przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
   5. Martyna Matuszak – przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
   1. uzasadnienie udziału w projekcie zawierające informacje o osiągnięciach, ścieżkach rozwoju zawodowego, działań dodatkowych w zakresie fizyki i astronomii, zawierania współprac,
   2. doświadczenie zawodowe (praktyka zawodowa, zdobyte kwalifikacje, czas wykonywania zawodu),
   3. dodatkowym atutem będą zdobyte nagrody, publikacje, inne osiągnięcia w zakresie fizyki,
   4. znajomość języka angielskiego w stopniu poziom minimumKryteria brane pod uwagę przy wyborze uczestników szkolenia:

§ 6. Ewaluacja projektu

 1. Po zakończeniu pobytu w CERN, uczestnik zobowiązany jest w ciągu 30 dni od powrotu ze szkolenia dostarczyć do Organizatora następujące dokumenty:
  1. Potwierdzenie pobytu w CERN, dokument musi zawierać dokładny termin pobytu, udział w wykładach i warsztatach. Potwierdzenie podpisuje i stempluje osoba uprawniona w CERN.
  2. Wypełni ankietę on-line wysłaną przez Organizatora,Dostęp do ankiety jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej ORE. Do nauczycieli jest zostanie wysłana automatyczna wiadomość z linkiem do formularza ankiety on-line.
  3. Nauczyciel po zakończonym szkoleniu jest zobowiązany do zorganizowania warsztatów dla nauczycieli w siedzibie Laboratoriów Przyszłości przy ul. Nowogrodzkiej 47A, w terminie do 90 dni od dnia powrotu ze szkolenia. Szczegółowy termin warsztatów należy uzgodnić z Organizatorem. Scenariusz zajęć powinien powstać w oparciu o zdobytą podczas wyjazdu wiedzę. Po zakończonych warsztatach nauczyciel jest także zobowiązany do sporządzenia scenariusza przykładowych zajęć dydaktycznych, które będą upowszechniały wiedzę zdobytą w CERN w szkołach podstawowych.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników program Atom Wiedzy jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, 22 345 37 00.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@ore.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem w programie Atom Wiedzy w tym w szczególności w celu organizacji wyjazdu i zakwaterowania do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, realizacji działań promocyjnych związanych z programem, a także obroną w przypadku ewentualnych skarg i roszczeń, na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  2. 6 ust. 1 lit. e RODO – zadanie realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz Zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lipca 2022 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie;
  3. 6 ust. 1. lit. f RODO – uzasadniony interes administratora w związku z udzieloną zgodą na rozpowszechnianie wizerunku, wyrażoną na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie zawartych z nim umów.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji celów wymienionych w pkt. 3 a po jego zakończeniu czas wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku roszczeń dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w programie Atom Wiedzy.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również profilowaniu;
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, do Szwajcarii. Szwajcaria zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych zgodnie decyzją komisji z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 215, str. 1 z późn. zm.). ;
 9. Osoby których dotyczą dane mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Osobom tym Pprzysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne podstawy prawne przetwarzania. Osobom, których dane dotycząPonadto przysługuje ponadto Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego
 2. Organizator z ważnych powodów zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, zmiana wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu na stronie internetowej Organizatora ore.edu.pl
 3. Wszystkie spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu, będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa