Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników – o projekcie

Tytuł projektu:

Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się, realizowany w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji.

Cel projektu:

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się. 

Zaprojektowane wsparcie stanowi kontynuację działań podjętych we wcześniejszych projektach realizowanych w ramach PO KL oraz PO WER dotyczących rozwoju cyfrowych narzędzi, środków i materiałów dydaktycznych.

Główne zadania projektu:

  • zostanie przygotowanych 18 scenariuszy dla zaawansowanych gier edukacyjnych i 197 scenariuszy dla zaawansowanych e-materiałów (łącznie 215 scenariuszy), wraz ze standardami jakości tych materiałów. Całość będzie stanowiła wkład do konkursów planowanych do ogłoszenia przez MEN w II połowie 2024 r.;
  • odbędzie się pilotażowe wdrożenie 12 modułowych e-podręczników do obowiązkowych przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (IV-VIII klasa), opracowanych w ramach projektu PO WER;
  • zostanie opracowanych 25 modułowych e-podręczników do obowiązkowych przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych (zakres podstawowy i rozszerzony), które następnie zostaną pilotażowo wdrożone w szkołach;
  • zostanie opracowanych 37 przewodników dla nauczycieli oraz 37 informatorów dla rodziców (po 12 do szkół podstawowych i 25 do szkół ponadpodstawowych), w których opisane zostaną zasady pracy z modułowymi e-podręcznikami.

Grupy docelowe/adresaci projektu:

Grupą docelową dla projektu są instytucje i pracownicy systemu oświaty, tj. m.in. szkoły i placówki oświatowe oraz ich pracownicy, studenci kierunków pedagogicznych, którzy będą korzystać z modułowych e-podręczników, a także uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowych oraz ich rodzice.

Rezultaty projektu:

  • zwiększenie znaczenia kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz kompetencji komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się;
  • wzrost motywacji odbiorców do aktywnego uczenia się i rozwijania umiejętności samokształcenia istotnej na rynku pracy;
  • tworzenie interaktywnego i proekologicznego środowiska edukacyjnego zapewniającego możliwość monitorowanego samokształcenia dla ucznia;
  • zmiana sposobu pracy szkół i indywidualizacja procesu kształcenia.

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego oraz modułowe e‑podręczniki będą dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej

Czas trwania projektu: od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2028 r.

Wartość projektu: 28 799 999,80 zł, w tym:

  • wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 23 765 759,83 zł

#FunduszeEuropejskie

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa