Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu nr 311/WZ/2022

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Świadczenie usług w zakresie obsługi postępowań w projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.
2. Zapytanie obejmuje 2 części:
Część 1 – Rekrutacja Ekspertów Branżowych (EB) odbierających 560 wersji ostatecznych e-zasobów do kształcenia zawodowego (PZP).
Część 2 – Rekrutacja Ekspertów Branżowych (EB) odbierających 210 programów nauczania dodatkowych umiejętności zawodowych DUZ (PZP).Na każdą część oferenci mogą składać oferty niezależnie lub złożyć ofertę na obie części
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres joanna.saska-dymnicka@ore.edu.pl
do dnia 22 września 2022 r. do godz. 10:00.

Po szczegóły zamówienia zapraszamy do bazy konkurencyjności.

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa