Zaproszenie do udziału w naborze ekspertów branżowych do odbioru prototypów e-materiałów w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Ośrodek Rozwoju Edukacji  zaprasza do wzięcia udziału w naborze ekspertów branżowych do odbioru 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”.

Nabór 123 ekspertów branżowych został podzielony na sześć części. Każda część naboru stanowi osobne postępowanie, ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). W tytule każdego postępowania zostały podane zawody, do których poszukujemy ekspertów branżowych do odbioru prototypów w danej części.

Nabór skierowany jest do następujących osób:

 1. nauczycieli kształcenia zawodowego
 2. instruktorów praktycznej nauki zawodu
 3. pracodawców lub ich przedstawicieli, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do realizacji przez te instytuty lub placówki
 4. przedstawicieli partnerów społecznych, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki.

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego są zaangażowane jako kadra projektu konkursowego.

Pierwsze postępowanie trwające od 28 kwietnia do 10 maja 2021 roku, do godz. 9.00 dotyczy odbioru 48 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych w zawodach:

 1. Florysta
 2. Lakiernik samochodowy
 3. Mechanik motocyklowy
 4. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 5. Operator maszyn leśnych
 6. Technik budownictwa kolejowego
 7. Technik górnictwa otworowego
 8. Technik górnictwa podziemnego
 9. Technik hodowca koni
 10. Technik leśnik
 11. Technik logistyk
 12. Technik lotniskowych służb operacyjnych
 13. Technik mechanik
 14. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 15. Technik ogrodnik
 16. Technik rolnik
 17. Technik technologii chemicznej
 18. Technik technologii szkła
 19. Technik transportu drogowego
 20. Technik weterynarii
 21. Technik wiertnik

UWAGA!

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych, która wprowadza szereg zmian w sposobie udziału i składania ofert przez wykonawców. Do najważniejszych należy obowiązkowa elektronizacja. Zgodnie z nową ustawą:

 1. Wykonawcy przechodzą z ofert papierowych na oferty elektroniczne, które należy złożyć za pośrednictwem platformy online. Wg przepisów nowej ustawy oferty w formie papierowej będą odrzucane.
 2. Wykonawcy zobowiązani są zaopatrzyć się w odpowiednie podpisy elektroniczne: elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis zaufany (z wykorzystaniem profilu zaufanego) lub podpis osobisty (z wykorzystaniem e-dowodu osobistego) służące do autentykacji i podpisu dokumentów.
 3. Udział w postępowaniu i wszelka komunikacja (składanie ofert, zadawanie pytań, składanie uzupełnień, odwołań itp.) odbywa się na platformie online, w przypadku ORE za pośrednictwem platformy SmartPZP.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po platformie SmartPZP, w którym szczegółowo opisany jest m.in. przebieg składania ofert oraz z filmami instruktażowymi dotyczącymi różnych aktywności na platformie.

Ponadto przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję korzystania z podpisu zaufanego, który jest najbardziej powszechnym podpisem elektronicznym (instrukcja w załączeniu).

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na BIP ORE: Postępowanie dotyczące odbioru 48 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych lub na Strona portalu SmartPZP.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!

W najbliższym czasie będziemy Państwa informować o kolejnych postępowaniach.

Zespół projektu

Ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa