Spotkanie autorów planów i programów nauczania

W ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap. 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” rozpoczęły się prace nad opracowaniem planów i programów nauczania.

Na lata 2018–2019 zaplanowano opracowanie 148 planów i programów nauczania zawodu uwzględniających podstawy programowe kształcenia w zawodach zmodyfikowane w 2. i 3. etapie projektu. Będą to przedmiotowe programy nauczania oraz tygodniowy rozkład zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania. Układ treści w programie nauczania będzie miał strukturę spiralną, dającą możliwość przepracowania treści i poszerzania zakresu materiału. Jest ona bardzo przydatna w procesie utrwalania wiedzy i przygotowania do egzaminów. Plany i programy do 55 zawodów, do których podstawy programowe kształcenia w zawodach zmodyfikowano w 1. etapie projektu, opracowano już w 2017 r.

Z racji dużej liczby zawodów, do których będą opracowywane plany i programy, zostały one podzielone na cztery grupy. Przewidziane są po trzy spotkania dla zespołów autorów w każdej z grup.

W pierwszej turze wyłoniono autorów do opracowania planów i programów do 32 zawodów. Spotkanie odbyło się w dniach 9–10 czerwca 2018 r. w Warszawie. Podczas sesji plenarnej menedżer projektu Anna Krajewska omówiła harmonogram prac, zakres zadań autorów i redaktorów oraz przypomniała obowiązujące terminy i sposoby rozliczania się z wykonania kolejnych części dzieła. Zaprezentowana została też platforma edukacyjna Moodle, służąca autorom do wymiany doświadczeń i kontaktów zarówno z pozostałymi członkami zespołów autorów, jak i ekspertem zadania oraz innymi pracownikami projektu.

Ekspert projektu Urszula Blicharz w swojej prezentacji szczegółowo omówiła cele i zasady tworzenia programów nauczania. Zwróciła uwagę na istotę korelacji kształcenia zawodowego i ogólnego, a także korelacji międzyprzedmiotowej. Zaakcentowała konieczność przydziału wszystkich efektów kształcenia wraz z kryteriami weryfikacji do poszczególnych przedmiotów oraz podziału treści kształcenia zawodowego na kształcenie teoretyczne i praktyczne, zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania.

Warto podkreślić, że autorzy pracują w zespołach, dyskutują wszystkie kwestie, by wypracować dzieło jak najwyższej jakości. Pomiędzy spotkaniami mają możliwość wymieniania się uwagami i spostrzeżeniami na platformie Moodle. Należy jednak pamiętać, że plany i programy, które powstaną w projekcie, są tylko przykładami, natomiast to dyrektor szkoły wraz z nauczycielami dokonuje podziału na przedmioty, a nauczyciele kształcenia zawodowego opracowują program nauczania do zawodu i do poszczególnych przedmiotów. Przykłady programów powinny być jak najbardziej uniwersalne, aby nauczyciele po niewielkiej modyfikacji mogli dostosować je do potrzeb swoich uczniów oraz warunków i możliwości szkoły, a także zastosować w procesie dydaktycznym.

Urszula Blicharz w części warsztatowej spotkania koordynowała prace autorów, wspierała ich merytorycznie i czuwała nad prawidłowością zapisów.

Kolejne spotkanie autorów planów i programów nauczania odbędzie się w dniach 30 czerwca – 1 lipca.

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa