O rekomendacjach do opracowania planów i programów nauczania raz jeszcze

5 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne – drugie z trzech – ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne. Także tym razem dyrektorzy, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi oraz pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli pracowali nad rekomendacjami do planów i programów nauczania oraz do metodyki doradztwa zawodowego.

Spotkanie przebiegło podobnie jak pierwsze ze spotkań konsultacyjnych. Otworzyła je Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Mayer-Gawron, która następnie w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej wygłosiła prezentację „Nowoczesne kadry dla polskiej gospodarki – priorytet działań MEN”. Następnie Magdalena Mrozkowiak (ekspert zadania 1) oraz Monika Wojciechowska (ekspert zadania 2) mówiły o produktach projektu „Partnerstwo – etap 2”, czyli o podstawie programowej kształcenia w zawodach, suplementach do dyplomu i świadectwa, ścieżkach rozwoju zawodowego i udziale pracodawców w projekcie. Kierownik Wydziału Doradztwa Zawodowego Jerzy Bielecki zaprezentował produkty projektu „Efektywne doradztwo dla dzieci młodzieży i dorosłych”. Z kolei Marta Koch-Kozioł (ekspert wiodący zadania) mówiła o produktach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z doradztwa zawodowego”. Wydziały ORE wspomagające organizację kształcenia zawodowego zostały przedstawione przez Bogdana Kruszakina (kierownika Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy) oraz Jerzego Bieleckiego. W imieniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Bożena Mayer-Gawron wygłosiła prezentację „Podstawy programowe kształcenia w zawodach a model egzaminu zawodowego”.

Część warsztatową „Co powinien zawierać program nauczania do zawodu?” poprowadzili w podgrupach: Magdalena Mrozkowiak, Monika Wojciechowska, Bogdan Kruszakin i Anna Kamont, a część „Jak pracować z uczniem w ramach realizacji zajęć doradztwa zawodowego? – Jerzy Bielecki, Marta Koch-Kozioł, Anna Borowska i Anna Koszarna-Grela.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnie ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne dotyczące rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania odbędzie się 12 czerwca 2018 r.

Magdalena Mrozkowiak – ekspert projektu
Monika Wojciechowska – ekspert projektu
Jerzy Bielecki – kierownik Wydziału Doradztwa Zawodowego
Marta Koch-Kozioł – ekspert wiodący zadania
Bogdan Kruszakin – kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy
Uczestnicy spotkania
Bogdan Kruszakin i Anna Kamont podczas pracy warsztatowej
Uczestnicy spotkania podczas warsztatów
Uczestnicy spotkania podczas warsztatów
Magdalena Mrozkowiak – ekspert projektu
Monika Wojciechowska – ekspert projektu

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa