Spotkania autorów kryteriów weryfikacji

Autorzy kryteriów weryfikacji
Autorzy kryteriów weryfikacji

Zakończył się kolejny etap prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach dla 89 zawodów zmienianych w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”. Do uszczegółowionych efektów kształcenia (wypracowanych w okresie od czerwca do grudnia 2017 r.) opracowano kryteria weryfikacji. Na tym etapie pracy autorzy kryteriów rozważali również opinie ministerstw właściwych uzyskane podczas wstępnych konsultacji, a także uwagi zebrane podczas seminariów branżowych, które odbywały się od października 2017 r. do stycznia 2018 r.

W dniach 3-4 lutego 2018 r. odbyło się ostatnie z cyklu spotkań autorów kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia.

Kryteria weryfikacji stanowią doprecyzowanie efektów kształcenia wymienionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Wskazują, co jest obserwowalnym i mierzalnym dowodem na posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Dostarczają zatem informacji, co sprawdzić, by stwierdzić, że efekt kształcenia został osiągnięty. Najczęściej odnoszą się do etapów danego procesu lub rezultatów (produktów) działań.

Efekty kształcenia wraz z kryteriami weryfikacji powinny być wykorzystywane przy opracowywaniu programów nauczania, wewnątrzszkolnych zasad oceniania i podczas tworzenia zadań egzaminacyjnych.

Prace nad metodologią modyfikacji podstawy programowej i opracowaniem kryteriów weryfikacji wspiera Departament Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych (Wojciech Stęchły i Piotr Bordzoł) na spotkaniach przybliżyli autorom zasady konstruowania kryteriów weryfikacji, natomiast Ewa Rudomino – wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zaprezentowała wytyczne do opracowania kryteriów weryfikacji w kontekście egzaminów zewnętrznych.

Dużą rolę w procesie modyfikacji podstawy programowej odgrywają również przedstawiciele ministerstw właściwych dla danych zawodów, którzy od początku modyfikacji podstawy programowej uczestniczą w pracach projektu z głosem doradczym lub wnoszą bieżące uwagi do propozycji autorów.

Pracę autorów kryteriów weryfikacji do 89 zawodów w trakcie czterech weekendowych zjazdów (od 13 stycznia do 4 lutego br.) koordynowała ekspert zadania Urszula Blicharz, która udzielała także konsultacji w ramach zespołów. Menedżer projektu Anna Krajewska wspierała autorów w zakresie spraw organizacyjnych.

Wypracowane projekty podstaw programowych są aktualnie konsultowane z Departamentem Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN oraz ministerstwami właściwymi dla danych zawodów.

Wszystkie te działania mają na celu wypracowanie podstawy programowej kształcenia w zawodach obowiązującej od 1 września 2019 r., która uwzględni  potrzeby wymagającego rynku pracy, a jej  realizacja zapewni absolwentowi szkoły jak najlepszy start w życie zawodowe.

W lutym 2018 r. projekty podstaw programowych wraz z kryteriami weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia zostaną poddane recenzji.

Autorzy kryteriów weryfikacji

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa