Plany i programy nauczania dla 55 zawodów – drugie spotkanie autorów

Drugie spotkanie autorów planów i programów nauczania dla 55 zawodów odbyło się w ORE dniach 11–12 marca 2017 w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” – etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy.

Autorzy i redaktorzy merytoryczni planów i programów nauczania do zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach pracowali nad stworzeniem ostatecznej wersji planów oraz uszczegółowieniem efektów i doborem treści do poszczególnych jednostek modułowych. Opracowane programy już od 13 marca będą przekazywane do recenzji.

Podczas sesji plenarnej zaprezentowano treść projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, wyjaśniono terminy wprowadzania zmian oraz zwrócono uwagę na efekty wspólne dla wszystkich zawodów, tj. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), kompetencji personalnych i społecznych (KPS), języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ), podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) oraz organizacji pracy małych zespołów (OMZ). Autorzy planów i programów otrzymali przykład uszczegółowionych efektów i zestaw treści wspólnych do zmodyfikowanych zawodów w technikum (odnoszących się do KPS i OMZ) oraz zawodów branżowej szkoły zawodowej I stopnia (odnoszących się do KPS).

Najczęściej zadawane pytania dotyczyły liczby godzin w planach nauczania, ich zgodności z założeniami nowej postawy programowej dla technikum i szkoły branżowej I stopnia oraz szkoły branżowej II stopnia, szkoły policealnej.

Zmodyfikowane podstawy programowe kształcenia w zawodach zostały opracowane w ramach 1. etapu projektu „Partnerstwo” – Forum partnerów społecznych projektu.

Zawody, dla których opracowywane są plany i programy nauczania (nowe nazwy przedmiotów):

 1. fotograf
 2. technik fotografii i multimediów
 3. technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 4. technik spedytor
 5. technik logistyk
 6. operator maszyn w przemyśle włókienniczym
 7. technik włókiennik
 8. rękodzielnik wyrobów włókienniczych
 9. technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 10. operator urządzeń przemysłu ceramicznego
 11. technik ceramik
 12. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 13. betoniarz-zbrojarz
 14. monter izolacji budowlanych
 15. murarz-tynkarz
 16. monter konstrukcji budowlanych
 17. technik budownictwa
 18. technik geodeta
 19. operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 20. technik budowy dróg
 21. monter nawierzchni kolejowej
 22. technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 23. monter sieci i instalacji sanitarnych
 24. technik inżynierii sanitarnej
 25. technik weterynarii
 26. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 27. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 28. monter kadłubów jednostek pływających
 29. technik budowy jednostek pływających
 30. technik mechanik okrętowy
 31. elektromechanik pojazdów samochodowych
 32. mechanik pojazdów samochodowych
 33. technik pojazdów samochodowych
 34. mechanik motocyklowy
 35. operator maszyn i urządzeń hutniczych
 36. technik hutnik
 37. operator maszyn i urządzeń odlewniczych
 38. technik odlewnik
 39. modelarz odlewniczy
 40. elektromechanik
 41. elektryk
 42. technik elektryk
 43. elektronik
 44. technik elektronik
 45. technik elektroniki i informatyki medycznej
 46. mechatronik
 47. technik mechatronik
 48. monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 49. technik telekomunikacji
 50. technik informatyk
 51. technik teleinformatyk
 52. technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 53. technik tyfloinformatyk
 54. technik robót wykończeniowych w budownictwie
 55. magazynier-logistyk

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa