Standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych – debata z udziałem minister Anny Zalewskiej

„Nowy model systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych” – pod tym hasłem odbyła się ogólnopolska debata z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W spotkaniu wzięli udział pracownicy systemu oświaty, tj. pracownicy poradni, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół, placówek, kuratoriów oświaty, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego i inni przedstawiciele instytucji zainteresowanych tą problematyką.

Debata odbyła się 18 stycznia 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Została zorganizowana w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

W debacie wzięła udział Anna Zalewska wraz z pracownikami Ministerstwa: Joanną Wilewską – Zastępcą Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego oraz Elżbietą Neroj – Naczelnikiem Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego.

Marzenna Habib, wicedyrektor ORE, otworzyła debatę: przywitała zgromadzonych gości i uczestników wydarzenia. Cele spotkania oraz działania realizowane w ramach poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego przedstawiła Izabella Lutze, kierownik Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi ORE oraz kierownik projektu pozakonkursowego, w ramach którego organizowana jest debata.

Następnie głos zabrała Anna Zalewska, która omówiła planowane działania resortu w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym zagadnienia dotyczące pilotażowego wdrażania diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF-CY. Elżbieta Neroj przybliżyła model wdrażania diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji  Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Zwróciła uwagę na ważne zagadnienia dotyczące celów i działań związanych z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym.

W trakcie prezentacji postawiono istotne pytanie: jaka powinna być diagnoza, aby zapewnianie wsparcia było skuteczne. Proponowane kierunki działań dotyczące poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego obejmują:

 • zmiany dotychczasowych metod pracy – uwzględnienie w diagnozie modelu biopsychospołecznego,
 • zmniejszenie ilości zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • poszerzenie możliwości współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w różnych sektorach w zakresie diagnozy potrzeb oraz udzielania wsparcia,
 • zapewnienie systemu profesjonalnego doskonalenia zawodowego,
 • doposażenie w materiały metodyczne i narzędzia diagnostyczne – zasób bezpłatnie udostępniany i uaktualniany – zgodnie z działaniami zaplanowanymi w projekcie pozakonkursowym.

Uczestnicy debaty wysłuchali także wykładu prof. dr. hab. Marka Konopczyńskiego, dotyczącego standaryzacji działań i dyskusji nad przygotowaniem i doskonaleniem kadr pedagogicznych. Z kolei Izabela Rodak, ekspert ORE, zaprezentowała propozycje standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w podziale na obszary: merytoryczno-organizacyjny oraz prawno-finansowy. Prezentowane standardy uwzględniały wnioski wynikające z prowadzonych konsultacji społecznych.

Kolejnym etapem debaty były dyskusje merytoryczne prowadzone. Toczyły się one w dwóch obszarach:

 1. merytoryczno-organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących:
 • struktury systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • roli i zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • współpracy ze szkołami w zakresie prowadzenia diagnozy i wsparcia dla dzieci i młodzieży,
 • akredytacji poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 1. finansowo-prawnym, gdzie analizowano w szczególności:
 • sposoby finansowania działań związanych z wdrażaniem standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • sposoby i możliwości finansowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w systemie edukacji.

Wypracowywane standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych umożliwią ujednolicenie procedur dotyczących w szczególności postępowania diagnostycznego, sposobów planowania i organizacji postępowania postdiagnostycznego, a także wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to nowe rozwiązania proponowane do pilotażowego sprawdzenia w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół.

Bardzo dziękujemy Państwu za aktywny udział w dyskusjach. Cieszy nas tak duże zainteresowanie proponowanymi rozwiązaniami merytorycznymi i chęć wzięcia udziału w planowanych działaniach pilotażowych.

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej odpowiada na pytania
Ekspert ORE przedstawia standardy pracy poradni
Minister Anna Zalewska otwiera debatę
Minister Zalewska przedstawia cele debaty
Wicedyrektor ORE Marzenna Habib i Minister Zalewska otwierają debatę

Załączniki:

Nowy model systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Standardy funkcjon
Nowy model systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Standardy funkcjon

Ostatnia aktualizacja:

Standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych – debata z udziałem minister Anny Zalewskiej

„Nowy model systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych” – pod tym hasłem odbyła się ogólnopolska debata z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W spotkaniu wzięli udział pracownicy systemu oświaty, tj. pracownicy poradni, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół, placówek, kuratoriów oświaty, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego i inni przedstawiciele instytucji zainteresowanych tą problematyką.

Debata odbyła się 18 stycznia 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Została zorganizowana w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

W debacie wzięła udział Anna Zalewska wraz z pracownikami Ministerstwa: Joanną Wilewską – Zastępcą Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego oraz Elżbietą Neroj – Naczelnikiem Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego.

Marzenna Habib, wicedyrektor ORE, otworzyła debatę: przywitała zgromadzonych gości i uczestników wydarzenia. Cele spotkania oraz działania realizowane w ramach poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego przedstawiła Izabella Lutze, kierownik Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi ORE oraz kierownik projektu pozakonkursowego, w ramach którego organizowana jest debata.

Następnie głos zabrała Anna Zalewska, która omówiła planowane działania resortu w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym zagadnienia dotyczące pilotażowego wdrażania diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF-CY. Elżbieta Neroj przybliżyła model wdrażania diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji  Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Zwróciła uwagę na ważne zagadnienia dotyczące celów i działań związanych z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym.

W trakcie prezentacji postawiono istotne pytanie: jaka powinna być diagnoza, aby zapewnianie wsparcia było skuteczne. Proponowane kierunki działań dotyczące poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego obejmują:

 • zmiany dotychczasowych metod pracy – uwzględnienie w diagnozie modelu biopsychospołecznego,
 • zmniejszenie ilości zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • poszerzenie możliwości współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w różnych sektorach w zakresie diagnozy potrzeb oraz udzielania wsparcia,
 • zapewnienie systemu profesjonalnego doskonalenia zawodowego,
 • doposażenie w materiały metodyczne i narzędzia diagnostyczne – zasób bezpłatnie udostępniany i uaktualniany – zgodnie z działaniami zaplanowanymi w projekcie pozakonkursowym.

Uczestnicy debaty wysłuchali także wykładu prof. dr. hab. Marka Konopczyńskiego, dotyczącego standaryzacji działań i dyskusji nad przygotowaniem i doskonaleniem kadr pedagogicznych. Z kolei Izabela Rodak, ekspert ORE, zaprezentowała propozycje standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w podziale na obszary: merytoryczno-organizacyjny oraz prawno-finansowy. Prezentowane standardy uwzględniały wnioski wynikające z prowadzonych konsultacji społecznych.

Kolejnym etapem debaty były dyskusje merytoryczne prowadzone. Toczyły się one w dwóch obszarach:

 1. merytoryczno-organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących:
 • struktury systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 • roli i zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • współpracy ze szkołami w zakresie prowadzenia diagnozy i wsparcia dla dzieci i młodzieży,
 • akredytacji poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 1. finansowo-prawnym, gdzie analizowano w szczególności:
 • sposoby finansowania działań związanych z wdrażaniem standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • sposoby i możliwości finansowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w systemie edukacji.

Wypracowywane standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych umożliwią ujednolicenie procedur dotyczących w szczególności postępowania diagnostycznego, sposobów planowania i organizacji postępowania postdiagnostycznego, a także wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to nowe rozwiązania proponowane do pilotażowego sprawdzenia w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół.

Bardzo dziękujemy Państwu za aktywny udział w dyskusjach. Cieszy nas tak duże zainteresowanie proponowanymi rozwiązaniami merytorycznymi i chęć wzięcia udziału w planowanych działaniach pilotażowych.

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej odpowiada na pytania
Ekspert ORE przedstawia standardy pracy poradni
Minister Anna Zalewska otwiera debatę
Minister Zalewska przedstawia cele debaty
Wicedyrektor ORE Marzenna Habib i Minister Zalewska otwierają debatę

Załączniki:

Nowy model systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Standardy funkcjon
Nowy model systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Standardy funkcjon

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa