Informacja o naborze wniosków na konkurs

Informujemy, że na stronie Serwisu programu Wiedza Edukacja Rozwój trwa nabór wniosków do konkursu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych”. Termin naboru wniosków: od 31 października 2016 r. do 5 grudnia 2016 r.

Alokacja na konkurs wynosi 23 312 701,00 PLN

Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma pięć projektów – jeden na każdą z pięciu grup e-materiałów dydaktycznych określonych w Regulaminie konkursu

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu mogą być podmioty publiczne lub niepubliczne posiadające doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-podręczników lub e-materiałów dydaktycznych, dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 publikacji w ciągu ostatnich 5 lat). Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest opracowanie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, służących rozwijaniu kompetencji kluczowych, określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), które uzupełnią e-materiały i e-podręczniki stworzone i udostępnione w ramach PO KL.

Opracowane w ramach konkursu e-materiały dydaktyczne przyczynią się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych. Będą skutecznym narzędziem w rozwijaniu kompetencji cyfrowych oraz  indywidualizacji procesu dydaktycznego.

Każdy projekt powinien dotyczyć opracowania e-materiałów dydaktycznych wyłącznie dla jednej z pięciu grup określonych w Regulaminie konkursu.

Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na daną grupę e-materiałów dydaktycznych określoną w Regulaminie konkursu.

W konkursie e-materiały dla danej grupy mogą być opracowane wyłącznie raz. Dlatego w ramach konkursu wybrany zostanie jeden, najwyżej oceniony projekt, dla każdej z pięciu grup e-materiałów dydaktycznych określonych w Regulaminie konkursu.

Punkt kontaktowy:konkurs.ematerialy@men.gov.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa