Nadzór pedagogiczny − etap II − rezultaty

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Podziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 zakończył się z dniem 31 marca 2011 roku, uzyskując następujące rezultaty:
 
 • przeszkolono 360 ekspertów sprawujących nadzór pedagogiczny w zakresie stosowania zmodernizowanego systemu nadzoru – specjalistów ds. ewaluacji zewnętrznej;
 • przeszkolono 3 989 dyrektorów szkół i placówek sprawujących  nadzór pedagogiczny, w szczególności  z  ewaluacji wewnętrznej oraz innych wypełnianych przez nie zadań;
 •  wzmacniano kompetencje osób sprawujących zewnętrzny nadzór pedagogiczny – w tym 200 wizytatorów ds. kontroli i wspomagania;
 • 97 szkół i placówek wzięło udział w pilotażu zmodernizowanego nadzoru pedagogicznego;
 • powstały narzędzia do prowadzenia nadzoru jakościowego – opracowany został sposób analizy wyników i tworzenia raportu w każdym obszarze wymagań Państwa wobec szkoły;
 • powstały elektroniczne arkusze kontroli;
 • powstała pierwsza w Polsce internetowa platforma nadzoru pedagogicznego jako system zbierania danych na temat wyników ewaluacji szkół i placówek oraz danych pozyskiwanych w wyniku prowadzonych kontroli;
 • wyposażono 400 osób wykonujących zadania związane z ewaluacją i kontrolą w laptopy służące do przeprowadzania badań;
 • opracowano i wydano trzytomowy poradnik „Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym” w nakładzie 14 tysięcy egzemplarzy;
 • zorganizowano 367 konferencji upowszechniających dla pracowników kuratoriów oświaty, dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli informujących o wymaganiach państwa wobec szkoły;
 • opracowano i wydano 19 tysięcy sztuk publikacji „Autoewaluacja w szkole”.

 


 

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego
i oceny jakości pracy szkoły etap II

Projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa