Nadzór pedagogiczny – Informacje o projekcie

 

Okres realizacji: 01.04.2009 – 31.03.2011
 

Celem projektu jest podniesienie jakości systemu oświaty poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły.

Fundamentalnym założeniem nowego modelu nadzoru pedagogicznego wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest rozgraniczenie trzech form (zadań) nadzorczych organów sprawujących nadzór pedagogiczny, w tym kuratorów oświaty.

Trzy formy nadzoru to:

 1. ewaluacja działalności edukacyjnej szkół i placówek,
 2. kontrola przestrzegania przez szkoły i placówki prawa,
 3. wspomaganie pracy szkół i placówek oraz nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

W systemie oświaty ewaluacja prowadzona będzie jako:

a) ewaluacja zewnętrzna, którą przeprowadzać będą wizytatorzy ds. ewaluacji względem nadzorowanych szkół i placówek, służyć będzie ona ocenie poziomu spełniania wymagań państwa przez poszczególne podmioty systemu oświaty oraz jako

b) ewaluacja wewnętrzna, która prowadzić i wykorzystywać będą poszczególne szkoły i placówki.

Zmiany wprowadzone do systemu nadzoru pedagogicznego przyniosą następujące korzyści:
 • wdrożenie i upowszechnienie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy s zkoły przyczyni się podniesienia jakości systemu oświaty oraz prowadzenia racjonalnej polityki oświatowej na wszystkich poziomach zarządzania,
 • stosowanie zobiektywizowanej oceny jakości pracy szkoły pozwoli na szybką identyfikację słabych stron systemu oświaty oraz równie szybkie wprowadzenie środków naprawczych, co w efekcie zwiększy szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
 1. Budowa narzędzi do prowadzenia nadzoru pedagogicznego – ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Stworzenie całościowego i częściowego modelu badania jakości pracy szkoły:
  • operacjonalizacja wymagań państwa wobec szkół i placówek (wskaźniki do każdego z wymagań),
  • stworzenie procedur badania oraz skonstruowanie narzędzi do zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego,
  • zbudowanie narzędzia informatyczno – internetowego, które stanowić będzie zbiór wszystkich pytań badawczych, umożliwiających: generowanie narzędzi badawczych, tworzenie raportów z badań, tworzenie baz danych sumujących wyniki badań z całego kraju, prezentacje upublicznionych raportów z ewaluacji.
 2. Budowa narzędzi do prowadzenia nadzoru pedagogicznego legalnościowego. Stworzenie bazy – zbioru narzędzi do badania zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa:
  • tworzenie arkuszy do kontroli poszczególnych, wyodrębnionych zagadnień, przygotowanie bazy danych i programu do scalania danych pozyskiwanych przez wizytatorów w wyniku kontroli,
  • ustalenie zakresu i procedur kontroli,
  • opracowanie wskazówek prawnych, materiałów szkoleniowych do realizacji zagadnień podlegających nadzorowi legalnościowemu.
 3. Wzmacnianie kompetencji osób sprawujących nadzór pedagogiczny  (w szczególności dyrektorów szkół i placówek i pracowników nadzoru) w zakresie nałożonych na nich zadań:
  • zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 4000 pracowników nadzoru, dyrektorów i przedsta wicieli samorządów (szkolenia dla pracowników sprawujących nadzór pedagogiczny z zakresu ewaluacji oraz innych zadań realizowanych przez nich zadań; monitorowanie realizacji podstawy programowej, nadzorowanie legalnościowe szkół i placówek itp.)
 4. Przygotowanie materiałów dydaktycznych m.in. wykorzystywanych na szkoleniach dotyczących ewaluacji, druk publikacji dotyczącej ewaluacji w szkole oraz rozpowszechnienie jej wśród osób sprawujących nadzór pedagogiczny.
 5. Organizacja 300 konferencji upowszechniających dla pracowników kuratoriów oświaty, dyrektorów szkół i placówek.
 6. Współpraca międzynarodowa mająca na celu zapewnienie wysokiej jakości działań (zaproszenie do projektu specjalistów z zakresu ewaluacji w celu konsultacji oraz współprowadzenia zajęć, wizyty studyjne w krajach z dużym doświadczeniem w prowadzeniu ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, zamawianie opracowań roboczych).
 7. Działania promocyjno-informacyjne ( strona internetowa, internetowe fora dyskusyjne dla wizytatorów, dyrektorów szkół i placówek, publikacja upowszechniająca rezultaty projektu itp.)

Zapraszamy na naszą stronę:
http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl/ 


 

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego
i oceny jakości pracy szkoły etap II

Projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa