Brak kategorii

Projekty Unii Europejskiej

Projekty FERS (aktualnie realizowane):

 1. Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą
 2. Cyfrowy rozwój oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie i doradztwo dla kadry JST.
 3. Opracowanie koncepcji i odbiór e-materiałów edukacyjnych ukierunkowanych na wspieranie kształcenia kompetencji zawodowych
 4. Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się
 5. Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy
 6. Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl
 7. Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego

Projekty PO WER (zakończone):

 1. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej
 3. Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów
 4. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 5. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
 6. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty
 7. Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń
 8. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Etap I
 9. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – Etap II
 10. Tworzenie programów nauczania
 11. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych
 12. Zespół ds. Instytucji Pośredniczącej II stopnia − zadania
 13. Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie
 14. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość
 15. Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)
 16. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)
 17. Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
 18. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego. Etap III
 19. Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
 20. Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
 21. Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy
 22. Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap

Projekty PO KL (zakończone):

 

Logotypy: Fundusze Europejskie, RP, UE

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa