Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty

W dniu 5 kwietnia 2023 r. zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz.U. 2023, poz. 651).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie określa:

1. rodzaje i szczegółowe zasady działania publicznych:

  1. placówek oświatowo-wychowawczych;
  2. młodzieżowych ośrodków wychowawczych;
  3. młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
  4. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  5. specjalnych ośrodków wychowawczych;
  6. ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  7. placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – zwanych dalej „placówkami”;

2. warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach;

3. warunki i tryb udzielania wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych urlopów i przepustek;

4. warunki pobytu nieletnich matek i ich dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz sposób dokumentowania pobytu nieletnich matek i ich dzieci w tych ośrodkach;

5. wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach;

6. warunki i zasady działania wolontariuszy.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym aktem prawnym.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 412 Ustawy z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022, poz. 1700), do dnia powołania komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, przyjmowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, stosuje się przepisy dotychczasowe. Z uwagi na fakt, iż komisja do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych nie została jeszcze powołana, charakter współpracy z ORE nie ulega zmianie. O powołaniu komisji, zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa