Nowe zmiany w przepisach prawa z zakresu resocjalizacji nieletnich

Nowe zmiany w przepisach prawa z zakresu resocjalizacji nieletnich – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych

W dniu 18 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych (Dz.U. 2023, poz. 139).

Rozporządzenie określa:

1) tryb powoływania i odwoływania członków komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, jej skład i sposób działania;

2) sposób obsługi administracyjno-biurowej komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego;

3) szczegółowy tryb kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. od 19 stycznia 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 412 Ustawy z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1700), do dnia powołania komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, przyjmowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich z młodzieżowych ośrodków wychowawczych stosuje się przepisy dotychczasowe. Z uwagi na fakt, iż komisja do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych nie została jeszcze powołana, charakter współpracy z ORE nie ulega zmianie. O powołaniu komisji, zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa