Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl
Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, określającą: branże oraz zawody przyporządkowane do branż, kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), ministra właściwego dla zawodu, typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w zawodzie, kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, w zakresie których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub kursie umiejętności zawodowych oraz szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w szczególności związane z formą kształcenia lub kształceniem osób niepełnosprawnych.

Projekt rozporządzenia stanowi realizację wniosków:

  • ministra właściwego do spraw klimatu w zakresie:
  • zmiana nazwy branży – dotychczasowa „branża chemiczna” otrzyma nazwę „branża chemiczna i ochrony środowiska”,
  • wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów przyporządkowanych do „branży chemicznej i ochrony środowiska”, tj. operatora maszyn i urządzeń gospodarki odpadami, technika gospodarki odpadami oraz pracownika pomocniczego operatora maszyn i urządzeń gospodarki odpadami;
  • ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie: a) zmiany nazwy branży – dotychczasowa „branża poligraficzna” otrzyma nazwę „branża poligraficzno-księgarska,”
  • przeniesienia zawodu technik księgarstwa z „branży handlowej” do „branży poligraficzno-księgarskiej,”
  • wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów: animator rynku książki, administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, technik animacji filmowej;
  • ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w zakresie wprowadzenia do systemu oświaty nowego zawodu przyporządkowanego do „branży budowlanej”, tj. technik aranżacji wnętrz;
  • ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie:
  • wprowadzenia do systemu oświaty nowych zawodów przyporządkowanych do „branży drzewno-meblarskiej”, tj.: operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, technik przemysłu drzewnego,
  • wykreślenia zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej.

Kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych we wszystkich wyżej wymienionych zawodach będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych. Wniosek ministra właściwego do spraw klimatu w zakresie zmiany nazwy branży z „branża chemiczna” na „branża chemiczna i ochrony środowiska” wynika z wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowych zawodów, tj. operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami, technik gospodarki odpadami oraz pracownik pomocniczy.

Projekt rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa