Monitorowanie karier absolwentów szkół ponadpodstawowych

2 lutego 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie systemu monitorowania karier edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadpodstawowych. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dodano przepis art. 26b, który w sposób kompleksowy reguluje sprawy monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Nowe zadanie publiczne ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wprowadzone w obszarze prawa oświatowego, polega na monitorowaniu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Monitorowanie będzie wymagało:

  • w pierwszym etapie: przekazywania i zestawiania danych osobowych z różnych źródeł administracyjnych;
  • w drugim etapie: pseudonimizacji danych i analizowania ich w takiej postaci;
  • w trzecim etapie: udostępniania wyników analiz w formie zbiorczych zestawień, zapewniających pełną anonimowość absolwentów, objętych monitoringiem karier.

Projekt regulacji zakłada również nowelizację przepisów innych ustaw w zakresie umożliwiającym pozyskiwanie i przetwarzanie szczegółowych danych rejestrowych niezbędnych do monitorowania karier absolwentów, w tym Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942, z późn. zm.) w zakresie uzupełnienia katalogu celów zbierania danych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) – wykorzystania danych do prowadzenia monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Monitorowanie opierać się będzie o dane administracyjne baz SIO, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – POL-on oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Harmonogram monitorowania umożliwia publikowanie raportów z informacjami o karierach absolwentów pod koniec września lub na początku października każdego roku. Na tej podstawie organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przygotują informację o stanie realizacji zadań oświatowych, szkoły będą kształtować oferty edukacyjne w kolejnym roku szkolnym. Będzie także opracowywana i corocznie ogłaszana prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Rzetelna i łatwo dostępna wiedza na temat karier absolwentów, warunków ich zatrudnienia i płacy w poszczególnych zawodach, branżach i regionach, pozwoli budować pozytywny wizerunek szkolnictwa branżowego. Informacje o sytuacji na rynku pracy absolwentów określonych typów szkół i zawodów można wykorzystać do zachęcania uczniów do kontynuowania edukacji w szkolnictwie branżowym. Pracodawcy mogą wykorzystać te informacje do aktualizowania i lepszego dopasowywania zatrudnienia absolwentów do realiów rynku pracy.

Podsumowując, dzięki stałemu monitorowaniu karier absolwentów system kształcenia będzie dostosowywany do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych, w szczególności w odniesieniu do szkolnictwa branżowego będzie lepiej odpowiadał na potrzeby rynku pracy oraz umożliwiał absolwentom mobilność edukacyjną i zawodową. Zostaną opracowane i wdrożone polityki wsparcia zatrudnienia dopasowane do potrzeb i sytuacji absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa