Adaptacje i dostosowania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA z obszaru emocjonalno-społecznego

Obecnie trwają prace koncepcyjne w zakresie przygotowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA z obszaru emocjonalno-społecznego dla wybranych grup uczniów z SPE: słabowidzących i niewidomych, niedosłyszących i niesłyszących, z zespołem Aspergera, z afazją. W działaniach związanych z realizacją zadania zostaną̨ uwzględnione założenia dotyczące diagnozy funkcjonalnej.

W pierwszym etapie działań przeprowadzony zostanie pilotaż, którego wynikiem będzie modelowe narzędzie zaadoptowane do 4 grup uczniów. Drugim etapem działań będą badania normalizacyjne, a ich wyniki zostaną zaprezentowane w podręczniku. Trzecim etapem będzie produkcja i dystrybucja zestawów adaptowanych narzędzi diagnostycznych oraz podręczników do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zakłada się, że instrukcje oraz narzędzia będą posiadały wersje elektroniczne.

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa