„Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w 2019 roku” − raport

Publikacja przedstawia wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego we wszystkich funkcjonujących w analizowanym okresie młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,  na temat działań z zakresu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego, podejmowanych zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Ankieta dotyczyła działań prowadzonych w 2019 r. Jej wyniki opracowane zostały przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Ankietowani dyrektorzy ośrodków potwierdzili, że problemem wychowanków, z jakim najczęściej mieli do czynienia w ciągu ostatnich 4 lat, były uzależnienia. We wszystkich ośrodkach w Polsce prowadzone są konsultacje psychiatryczne, a także inne działania wspierające zdrowie psychiczne wychowanków oraz kadrę tych placówek. Ośrodki podejmują współpracę ze służbą zdrowia oraz innymi instytucjami w zakresie wspierania zdrowia psychicznego nieletnich. Jednak dostępność specjalistycznej opieki psychiatrycznej jest dla wychowanków MOW ograniczona.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa