VII Konferencja Naukowo-Techniczna

VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”, której tematem było „Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług”, zorganizowana przez Naczelną Organizację Techniczną i Związek Rzemiosła Polskiego, odbyła się 17.10.2019 r. w Warszawie.

Główne cele konferencji:

  • zwrócenie uwagi na potrzeby nowoczesnego przemysłu i usług w zakresie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych;
  • prezentacja aktualnych i perspektywicznych działań Naczelnej Organizacji Technicznej i Związku Rzemiosła Polskiego oraz partnerów konferencji na rzecz wspierania kształcenia zawodowego.

Konferencję otworzyło powitanie przez organizatorów wszystkich przybyłych, zainteresowanych problematyką przygotowania kadr dla polskiej gospodarki. Pani Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, podziękowała przedstawicielom rzemiosła za współpracę w przygotowaniu zmian w kształceniu zawodowym. Podkreśliła, że aktualne regulacje prawa oświatowego zapewniają odpowiednie warunki do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i przywracają mu należną rangę. Pracodawcy, którzy od dawna sygnalizują braki wykwalifikowanych kadr, uzyskali większy wpływ na jakość kształcenia w zawodach młodych ludzi. Istnieje potrzeba jak najlepszego przygotowania uczniów na nową rzeczywistość Przemysłu 4.0., w tym do świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych, chociaż trudno przewidzieć perspektywy rozwoju rynku pracy – popularne zawody, potrzebne i zbędne zawody w kolejnych latach. Dlatego jednocześnie z umiejętnościami technicznymi należy rozwijać u uczniów miękkie kompetencje bardzo istotne w każdym miejscu pracy, jak rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność i sumienność.

Czwarta rewolucja przemysłowa, przewidywane zapotrzebowanie na nowe kompetencje (m.in. specyficzne kompetencje z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych: posługiwanie się cyfrowymi narzędziami, mediami, komunikowanie się i poruszanie w wirtualnych światach, strukturyzacja i analiza danych, krytyczna świadomość…) i nowych specjalistów, zmiany zawodu, przekwalifikowania, specjalistyczne kształcenie ustawiczne związane z poznawaniem i wykorzystaniem nowych technologii sprawiają, że edukacja i kształcenie kadr dla Przemysłu 4.0 i rynku usług odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu społeczeństwa na wyzwania przyszłości. Należy zwracać uwagę na jakość edukacji zawodowej, jakość pracy szkoły i nauczyciela, jakość i wydajność pracy firm, stosowanie norm, wprowadzanie zmian technologicznych, a także szkolić kadry kierownicze, pracowników i nauczycieli, poszerzając ich wiedzę, umiejętności oraz kształtując zachowania.

Podczas konferencji zaproszeni eksperci, przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w rozwój kształcenia zawodowego w Polsce, podjęli następujące tematy: Kompetencje mistrza w gospodarce 4.0; Luki kompetencyjne uczniów i nauczycieli zawodu w kształceniu dla potrzeb przemysłu 4.0; Kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy na przykładzie oferty edukacyjnej Związku ZDZ; Nowe perspektywy i założenia Programu Erasmus na lata 2021-2027 – szanse i możliwości kształcenia zawodowego; Jak kształcić do zawodów, których jeszcze nie ma na rynku pracy; Kształcenie zawodowe na potrzeby rozwijającego się rynku usług branży przyrodniczej. Wymienione prezentacje udostępniono do pobrania na stronach Związku Rzemiosła Polskiego – https://zrp.pl/konferencja-ksztalcenie-zawodowe-na-potrzeby-przemyslu-4-0-i-rozwijajacego-sie-rynku-uslug/.

Konferencja umożliwiła wymianę poglądów i oczekiwań różnych środowisk związanych z kształceniem zawodowym, otrzymanie odpowiedzi na nurtujące pytania, jak też pozwoliła na sformułowanie ważnych wniosków dotyczących zapewnienia nowoczesnego systemu edukacji oraz optymalnej polityki kształcenia i doskonalenia przyszłych kadr dla potrzeb polskiego rynku pracy.

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa