Podsumowanie ogólnopolskiej konferencji „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”

p.o. Dyrektor ORE Marzenna Habib
p.o. Dyrektor ORE Marzenna Habib

Jak wspierać i rozwijać zasoby psychospołeczne nieletnich przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych  i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii? Czym jest resilience? Jak budować profesjonalne relacje z wychowankiem i tworzyć społeczny klimat instytucji? Jak przygotować diagnozę pozytywną? To tylko niektóre z tematów poruszanych podczas ogólnopolskiej konferencji „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”, która odbyła się 18 października 2019. w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele kadry kierowniczej młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) z całego kraju. W spotkaniu uczestniczyli także goście specjalni: prof. Krzysztof Wojcieszek (Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki), Sebastian Dec (Zakład Pedagogiki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu), Małgorzata Wojtaszewska (Kuratorium Oświaty w Warszawie) oraz Artur Domżalski (Kuratorium Oświaty w Warszawie). W wydarzeniu udział wzięły również Joanna Wilewska – Dyrektor Departamentu Kształcenia Integracyjnego i Wychowania MEN oraz Marzenna Habib – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Celem konferencji było wspólne zastanowienie się nad możliwościami rozwijania zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie. Organizatorzy zwrócili także uwagę na potrzebę upowszechniania i ewentualnego szerszego wdrożenia nowatorskich metod pracy z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Stworzony został odrębny, prowadzony przez praktyków, fragment konferencji „Rozwijanie kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych wychowanków w modelu oddziaływań kreatywnych – przykłady dobrych praktyk”. Dzięki temu możliwa była wymiana doświadczeń oraz spostrzeżeń pomiędzy dyrektorami placówek wychowawczych oraz socjoterapeutycznych.

Konferencję otworzyły Marzenna Habib – p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z Joanną Wilewską – Dyrektorem Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN.  Podkreśliły niezwykle istotne kwestie dotyczące:

 • potrzeby zwrócenia uwagi na młodego człowieka,
 • angażowanie własnego potencjału w rozwój nieletnich,
 • wprowadzenie kreatywnych rozwiązań w pracę resocjalizacyjną w ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 • znaczenia pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej w oparciu o mocne strony wychowanków.

W wykładzie inauguracyjnym prof. zw. Janusz Surzykiewicz (profesor zw. w  Katolickim Uniwersytecie Eichstätt-Ingolstadt oraz profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz dr Karol Konaszewski (doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Edukacji Międzykulturowej) przedstawili zasoby społeczne i osobowościowe a adaptacyjne i nieadaptacyjne strategie radzenia sobie ze stresem w grupie młodzieży niedostosowanej społecznie. Podczas wykładu przedstawione zostały również wyniki badań przeprowadzonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych.

Wystąpienia prelegentów:

 • prof. dr hab. Ewy Wysockiej – pedagoga i psychologa, pracownika naukowo-dydaktycznego z Uniwersytetu Śląskiego na temat pozytywnej diagnozy w resocjalizacji;
 • dr hab. Justyny Siemionow – przedstawicielki Wydziału Nauk Społecznych Instytutu pedagogiki oraz Zakładu Patologii Społecznej i Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego na temat kreującej działalności wychowawczej w perspektywie twórczej resocjalizacji;
 • prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr hab. Anny Fidelus – pedagoga resocjalizacyjnego, kierownika Katedry Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych. Prezentowany na konferencji wykład dotyczył umiejętności budowania profesjonalnych relacji jako podstawy pracy resocjalizacyjnej;
 • prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu dr hab. Anny Karłyk-Ćwik z Wydziału Nauk Pedagogicznych. Wystąpienie  doyczyło klimatu społecznego instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich w kontekście paradygmatu resilience.

Przykłady dobrych praktyk:

 • „Możliwości bez granic” – Karol Domagała – psycholog, psychoterapeuta na co dzień pracujący z młodzieżą z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego i Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku. Prezentację uświetnił występ wychowanków z grupy cyrkowej działającej w placówce.
 • Izabela Górzyńska – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu, (w skład którego wchodzi Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna), która w swoim wystąpieniu podkreślała istotę aspektu terapeutycznego w holistycznej resocjalizacji.
 • Marcin Głuszyk – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, pomysłodawca i realizatora innowacyjnych projektów wychowawczych dla podopiecznych MOW, m.in. grupy ArtCrew, Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Młodzieży „PRZETWORNIK”, międzynarodowych wymian młodzieży, produkcji filmowych. Prezentacja dotyczyła zagadnień indywidualizacji w wychowaniu.
 • Sławomir Moczydłowski – dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, psycholog, twórca licznych projektów edukacyjno-wychowawczych doskonalących pracę placówki.  przedstawił aspekt rozwoju zasobów psychospołecznych młodzieży w kontekście współpracy międzynarodowej w działalności MOW i MOS.
 • „100 lat w Europie” czyli o roli peer education w placówce resocjalizacyjno-socjoterapeutycznej – Aleksandra Horbal oraz Ewa Haratyk z Zespołu Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznego w Oławie.
 • Katarzyna Grubek z Centrum Edukacji Obywatelskiej, która opowiedziała o rezydencjach artystycznych w MOW i MOS, które były elementem projektu „Sztuka zaangażowania”.

Na zakończenie uczestnicy konferencji uczestniczyli w panelu dyskusyjnym, który poprowadził dr Arkadiusz Kamiński – adiunkt Zakładu Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Wrocławskiego, długoletni pracownik (pedagog, wychowawca oraz terapeuta) oraz dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach.

Konferencję podsumowała Maria Depta – Kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii ORE. Podkreśliła znaczenie dzielenia się doświadczeniami oraz spotkania przedstawicieli świata akademickiego i praktyków na co dzień pracujących w placówkach resocjalizacyjnych.

p.o. Dyrektor ORE Marzenna Habib
Dyrektor DWKI MEN Joanna Wilewska
Kierownik WRS ORE Maria Depta
prof. Janusz Surzykiewicz i dr Karol Konaszewski podczas wykładu inauguracyjnego
Karol Domagała prezentujący "Możliwości bez granic" jako przykład dobrych praktyk w MOW Różanystok
Dyrektor MOW Trzebież Marcin Głuszyk
Występ artystyczny wychowanków MOW Różanystok

Program konferencji (pdf. 373 KB)

Ostatnia aktualizacja: 5 listopada 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa