Współpraca z Gruzją w ramach projektu „Przyjazna szkoła – one są wśród nas”

Opis projektu

Od 2019 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozpoczął współpracę z Gruzją w obszarze wdrażania edukacji włączającej. Jest to kolejny etap działań, podejmowanych od 2012 roku. Całe przedsięwzięcie jest organizowane w ramach projektu „Przyjazna szkoła – one są wśród nas”.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i obejmuje działania głównie o charakterze szkoleniowym, superwizyjnym i wdrożeniowym. Z ramienia ORE w realizację działań podejmowanych w projekcie zaangażowane są Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych,  Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Wydział Profilaktyki i Wychowania.

Geneza

Pierwsze działania projektowe były odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez przedstawicieli placówek oświaty Gruzji w trakcie wizyty studyjnej w sierpniu 2011 roku. Potrzeby zgłoszone przez stronę gruzińską dotyczyły głównie braku odpowiednich kompetencji nauczycieli szkół publicznych, braku akceptacji dzieci o specjalnych potrzebach przez rówieśników, rodziców i społeczeństwa. Kontynuacja współpracy w ramach projektu jest odpowiedzią na wysoko ocenioną przydatność dla systemu edukacji w Gruzji dotychczas podjętych działań w ramach współpracy z Polską.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez Ministerstwo Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Gruzji w liście intencyjnym z dnia 12.11.2018 r. wysłanym do Ministerstwa Edukacji Narodowej Polski oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Na podstawie badania przeprowadzonego wśród członków multidyscyplinarnego zespołu potwierdzono, że ważny jest dalszy rozwój kompetencji jego członków i uzyskanie wiedzy o nowych strategiach i metodach pracy w obszarze edukacji włączającej.

Najczęściej wymieniane przez zespół potrzeby dotyczą poszerzenia wiedzy i doświadczeń w następującym zakresie: zachowanie i trudności emocjonalne, wsparcie dzieci i nastolatków z zaburzeniami psychicznymi, ciężkie i sprzężone zaburzenia, trudności okresu dojrzewania. W związku z przeprowadzaną restrukturyzacją gruzińskiego Ministerstwa, Departament Rozwoju Edukacji Włączającej nadal pracuje nad integracją uczniów ze specjalnymi potrzebami w obszarze kultury i sportu. W trakcie 2-letniej współpracy uczestnicy będą mieli okazję poznać polskie doświadczenia również w tym obszarze.

Cel

W projekcie założono następujący cel ogólny: wspieranie systemowych zmian służących integracji społecznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami) w systemie edukacji, w obszarze kultury i sportu. Budowanie świadomości społecznej, że dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami stanowią część społeczeństwa demokratycznego poprzez upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Najistotniejsze cele bezpośrednie zakładają:

  1. Przygotowanie liderów do wspierania zmian związanych z wdrażaniem edukacji włączającej.
  2. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej możliwych rozwiązań w zakresie diagnozowania, orzekania, planowania pracy i oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom ze SPE oraz niepełnosprawnościami.
  3. Przygotowanie uczestników projektu do wsparcia nauczycieli w obszarach dotyczących potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz możliwości dostosowywania pracy na terenie szkół.
  4. Przygotowanie koncepcji przykładowych kampanii społecznych.
  5. Przygotowanie przez liderów scenariuszy dla nauczycieli wraz z materiałami.

Odbiorcy bezpośredni

Odbiorcami działań projektowych są osoby pracujące w mobilnych zespołach, zatrudnione przy Ministerstwie Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Gruzji, których zadaniem jest wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczestnicy projektu zaproszą do współpracy szkoły. W wybranych środowiskach podejmą działania szkoleniowe oraz kampanie społeczne na rzecz środowiska lokalnego.

Realizacja

Każdy rok pracy w projekcie zakłada przeprowadzenie jednego bloku szkoleniowego na terenie Polski – jest to dla uczestników projektu równocześnie okazja na odwiedzenie polskich szkół i placówek, a drugiego bloku szkoleniowego w Tbilisi – co stwarza dodatkową możliwość pracy superwizyjnej skierowanej do odbiorców projektu. Uczestnicy  będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach i warsztatach tematycznych dotyczących diagnozy i wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami, jak również w modułach przygotowujących do pracy trenerskiej i prowadzenia kampanii społecznych.

Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce już w październiku br. Główna problematyka będzie dotyczyła chorób i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą wizytowali placówki świadczące pomoc uczniom z autyzmem i zespołem Aspergera. Zapoznają się również z możliwościami przygotowania uczniów z niepełnosprawnością do wejścia na rynek pracy. Odwiedzą również placówkę kultury, która posiada dostosowania dla osób ze specjalnymi potrzebami.

—-

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Logotypy: od lewej Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa