Konferencja „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy”,

Baner konferencji: „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy
Baner konferencji: „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy

10 lipca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Umiejętności i kompetencje zdobywane w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego – jak je dostrzec i docenić na rynku pracy”, w której uczestniczyli przedstawiciele sektora publicznego i pozarządowego z kraju i zagranicy. Zorganizowały ją Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przy współpracy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW – CRSO) w celu:

  • wymiany poglądów dotyczących funkcjonowania Europejskich Ram Kwalifikacji oraz Krajowych Ram Kwalifikacji, z uwzględnieniem polskiego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie kwalifikacji zdobywanych w wyniku pozaformalnego i nieformalnego uczenia, a także roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w rozbudowie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji;
  • poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających osobom, działającym w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego (m.in. młodym, bez doświadczenia zawodowego) oraz korzystającym z kursów i szkoleń organizowanych przez te organizacje, na skuteczne wykazanie się na rynku pracy zdobytymi umiejętnościami i doświadczeniami;
  • dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi uczestnikami systemu walidacji i przedstawicielami instytucji europejskich;
  • zapoznania się z najciekawszymi praktykami krajów Unii Europejskiej;
  • oceny zalet i słabych punktów EUROPASS CV (EUROPASS CV (jeden z pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie, zawierający życiorys zawodowy) ze zwróceniem uwagi na osoby, które zdobyły kwalifikacje w procesie pozaformalnego i nieformalnego uczenia się;
  • wymiany informacji i poglądów na temat aktualnych trendów w procesie rekrutacji pracowników na krajowych rynkach pracy i znaczenia kwalifikacji zdobywanych w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Problematykę podjęto, gdyż w tym roku Komisja Europejska dokonuje przeglądu sposobu wdrożenia przez państwa członkowskie zaleceń Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz poszukuje dobrych praktyk i nowych możliwości do bardziej efektywnych działań wspierających obywateli Unii Europejskiej.

W czasie sesji inauguracyjnej, po powitaniu gości przez Agnieszkę Rymszę, Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM, przemawiali Minister Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego oraz Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, który podkreślił rolę organizacji pozarządowych w procesie wyłaniania liderów oraz jako miejsca pozaformalnego, praktycznego zdobywania umiejętności. Ponadto głos zabrali: Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW – CRSO; Krzysztof Pater, członek Centrum Monitorowania Rynku Pracy EKES.

Następnie odbyły się trzy sesje tematyczne zatytułowane: Europejska i Krajowa Rama Kwalifikacji – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy na przyszłość; Organizacje społeczeństwa obywatelskiego – ważne miejsce nabywania umiejętności i kompetencji oraz Kwalifikacje zdobyte w procesie pozaformalnego i nieformalnego uczenia się – czy są potrzebne na rynku pracy. Wypowiadali się eksperci i przedstawiciele polskich instytucji publicznych, uczelni i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Komisji Europejskiej, unijnej agencji Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), organizacji działających na szczeblu Unii Europejskiej oraz członkowie EKES.

Podkreślono, że ważne jest podmiotowe podejście, czyli umotywowanie i przygotowanie osoby zdającej egzamin do oceny własnych umiejętności. Istotne jest uświadomienie osobistego potencjału, zaplanowanie rozwoju zawodowego. Koncentrowano się na aktywnej roli licznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które stają się instytucjami szkoleniowymi dla swoich członków, a także dla osób z zewnątrz, zainteresowanych zdobyciem bardzo konkretnych, niekiedy unikalnych kwalifikacji. Przedstawiono między innymi stan polskiego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, do którego kwalifikacje zgłaszają głównie pracodawcy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Do systemu mogą być również wpisywane kwalifikacje uzyskiwane w ramach działalności wolontariackiej w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego. Omówiono umiejętności i kwalifikacje (między innymi: pożarnicze, ratownicze, kulinarne, rękodzielnicze) nabywane w wiejskich organizacjach pozarządowych, przebieg edukacji zawodowej w uniwersytetach ludowych, nabywanie umiejętności i kompetencji społecznych w związkach zawodowych, rozwijanie kompetencji w Polskim Związku Głuchych. Zaprezentowano drogę uzyskania statusu instytucji certyfikującej przez Związek Harcerstwa Polskiego. Przekazano doświadczenia Związku Rzemiosła Polskiego w zakresie opisywania kwalifikacji na potrzeby systemu i wskazano miejsce Związku w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Jednocześnie zaznaczono, że niektóre kwalifikacje czeladników i mistrzów są traktowane jako cząstkowe, a tylko niektóre jako pełne, choć tytuły zawodowe wynikają z ustawy o rzemiośle. Zwrócono uwagę na duże znaczenie kwalifikacji nabytych przez pracowników samorządu poza formalnym systemem edukacji (między innymi: organizacyjnych, animacyjnych, społecznych), a także wzrost znaczenia oceny kompetencji miękkich w procesie rekrutacji, ponieważ umożliwiają one między innymi szybkie przekwalifikowanie się, bądź zdobycie nowych kompetencji twardych.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników podczas dyskusji kończących sesje.

Prezentacje panelistów dostępne są na stronie wydarzenia.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa