Konferencja „Nauczanie języków obcych w szkołach”

Konferencja „Nauczanie języków obcych w szkołach”, zorganizowana dla nauczycieli języków obcych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, odbyła się 25 marca 2019 r. w Warszawie.

Podczas powitania Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu MEN wprowadził uczestników w problematykę kształcenia językowego, nawiązując m.in. do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, oraz życzył im merytorycznej konferencji. A dr Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny FRSE zwrócił uwagę na obecność wielu znanych osób aktywnie wspierających wprowadzanie zmian w systemie edukacji, a także na stosowną okazję do refleksji nad obecnym stanem szkolnej edukacji językowej w odniesieniu do podstawy programowej, zewnętrznych egzaminów językowych, edukacji dwujęzycznej oraz na tle sytuacji nauczania języków obcych w innych krajach europejskich.

Podczas sesji plenarnej miały miejsce następujące prezentacje:

  • Drogi osiągania skuteczności porozumiewania się w języku obcym w Podstawie programowej oraz Kształcenie językowe w Polsce na tle zmian w edukacji językowej w Europie – dr P. Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE,
  • Jakich programów nauczania potrzebuje współczesna szkoła? – dr B. Jancarz-Łanczkowska, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji,
  • Nauczanie języków obcych w polskich szkołach – na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych – dr M. Smolik, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
  • Kształcenie dwujęzyczne dzisiaj: od dwujęzyczności do wielojęzyczności – A. Ratuszniak, Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Piotrowiczowej w Łodzi.

Następnie uczestnicy wzięli udział w wybranych sesjach tematycznych dotyczących aspektów efektywnych działań dydaktycznych: Progresja w rozwijaniu kompetencji rozumienia ze słuchu; Sprawność czytania ze zrozumieniem w świetle wymagań egzaminu 8-klasisty; Rozsądna kreatywność w celu zwiększenia efektywności nauki języka i utrzymywania atrakcyjności lekcji; Skuteczny nauczyciel, skuteczne nauczanie: kilka propozycji metodycznych, jak to osiągnąć; Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych. Zainteresowanym przybliżono program eTwinning z uwzględnieniem dobrych praktyk; udostępniono punkt informacyjny FRSE, w tym programu Erasmus+; przekazano najnowsze numery czasopisma dla nauczycieli „Języki Obce w Szkole”.

Podsumowując, konferencja przypomniała zmiany zachodzące w kształceniu językowym w polskiej szkole w ostatnich latach, np. kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w interkulturowym społeczeństwie czy umiejętności używania języka specjalistycznego w sytuacjach zawodowych; szersze wykorzystanie nowych technologii, np. Internetu i e-narzędzi, w procesie nauczania-uczenia się; zastosowanie aktywizujących metod nauczania, np. odwrócona klasa, mapy myśli; budowanie klimatu dla rozwoju kreatywności uczniów. Pozwoliła na dzielenie się doświadczeniami zawodowymi w zakresie przekazywania wiedzy językowej. Nauka języka obcego poszerza możliwości intelektualne, umożliwia rozwój osobisty, a jego znajomość ułatwia nawiązywanie kontaktów, podróżowanie, poruszanie się po współczesnym rynku pracy, sukces w życiu osobistym i awans zawodowy.

Wydarzenie było objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa