Konkurs pn. E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym

W dniu 28 września 2018 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiła konkurs pn.  E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym.

 

Przedmiotem konkursu, którego alokacja wynosi  70 875 000,00 PLN,  jest opracowanie 10 125 e-materiałów dydaktycznych w zakresie podstawowym i rozszerzonym, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, do następujących przedmiotów:

  • E-materiały dydaktyczne do fizyki (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 PLN.
  • E-materiały dydaktyczne do chemii (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 PLN.
  • E-materiały dydaktyczne do biologii (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 PLN.
  • E-materiały dydaktyczne do geografii (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 PLN
  • E-materiały dydaktyczne do j. polskiego (1350 e-materiałów) – 9 450 000,00 PLN.
  • E-materiały dydaktyczne do historii (970 e-materiałów) – 6 790 000,00 PLN.
  • E-materiały dydaktyczne do filozofii (890 e-materiałów) – 6 230 000,00 PLN.
  • E-materiały dydaktyczne do wiedzy o społeczeństwie (915 e-materiałów) – 6 405 000,00 PLN.
  • E-materiały dydaktyczne do matematyki (1250 e-materiałów) – 8 750 000,00 PLN.
  • E-materiały dydaktyczne do informatyki (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 PLN.

W ramach konkursu wybranych zostanie dziesięć projektów – po jednym, najwyżej ocenionym w ramach każdego z 10 wskazanych powyżej obszarów.

Pierwsza runda naboru trwa od 29 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. do godz. 09.00. Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Wnioskodawcą projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0. Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół kształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat), w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Regulamin konkursu został opublikowany na stronach internetowych:

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa