Szkoły ćwiczeń w każdym województwie!

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty  – Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń.

Celem konkursu jest utworzenie w każdym województwie co najmniej dwóch szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny będący organem prowadzącym
(z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znaleźć można pod poniższym linkiem:

Zmiana w regulaminie konkursu – aktualna wersja

Nabór w konkursie trwa od 4 czerwca 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie. W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają dwa projekty dla każdego z 16 województw.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa