Rekrutacja trenerów została przedłużona

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” informuje, że poszukiwania trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego nadal trwają.

Zmianie uległ warunek „zatrudnienia i zamieszkania w tym samym powiecie” na warunek „zatrudnienia lub/i zamieszkania w danym powiecie” (warunkiem nie jest zamieszkanie i zatrudnienie w tym samym powiecie, a zatrudnienie lub zamieszkanie w powiecie, z którego osoba jest rekrutowana).

Rekrutację trenerów z powiatów z danego województwa prowadzą właściwe kuratoria oświaty.

Uczestnikami projektu mogą zostać pracownicy centrów kształcenia praktycznego, publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz publicznych wojewódzkich i powiatowych ośrodków doskonalenia nauczycieli.

W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 trenerów – minimum po jednej osobie z każdego powiatu. Trzydniowe szkolenia odbędą się w okresie od kwietnia do 20 czerwca 2018 roku w miastach wojewódzkich.

Trenerzy otrzymają pakiet materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń dla pracowników placówek oświatowych. Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Trenerzy będą także mieli możliwość konsultowania się z ekspertami merytorycznymi ORE w przedmiotowym zakresie.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe informacje związane z przebiegiem rekrutacji i zasadami naboru uczestników szkoleń oraz warunkami współpracy trenerów z ORE są umieszczone na stronie internetowej właściwego kuratorium oświaty.

W przypadku pytań odnośnie do rekrutacji zespół projektu prosi o kontakt na numery telefonu zamieszczone w zakładce projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa