Spotkanie podsumowujące projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

Spotkanie podsumowujące projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych” odbyło się 30 stycznia w Warszawie. Otworzyła je Jadwiga Mariola Szczypiń – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, która podziękowała wszystkim uczestnikom za obecność, podkreślając dużą rolę pracodawców w systemie kształcenia zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli kuratorzy oświaty z województw, którzy dzielili sukces szkół zawodowych – laureatów V edycji konkursu zawodowego „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły”.

Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron podsumowała projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych”. Celem projektu było dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania. W ramach projektu zaplanowano główne zadania do realizacji dotyczące przeglądu i aktualizacji dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego, a także opracowania zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) oraz suplementów do dyplomów i kwalifikacji.

W projekcie pozyskano rekomendacje od przedstawicieli partnerów społecznych (pracodawców) na temat zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz w PPKZ. Na podstawie rekomendacji Branżowych Zespołów Partnerów Społecznych oraz metodologii modyfikacji podstaw programowych zostało zmodernizowanych 55 podstaw programowych kształcenia w zawodach z 213 zawodów szkolnych. Podstawy te są wdrożone od 1 września 2017 r. w branżowych szkołach I stopnia, technikach, szkołach policealnych.

W ramach projektu opracowano również rekomendacje do tworzenia planów i programów nauczania dla 55 zawodów oraz opracowano 63 suplementy do kwalifikacji oraz 56 suplementów do dyplomów. Przedstawiciele partnerów społecznych (pracodawców) opracowali również ścieżki rozwoju zawodowego dla 55 zawodów.

Następnie Wicedyrektor ORE przedstawiła założenia Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), który wpływa na podniesienie jakości szkół zawodowych, kształcenia zawodowego zwłaszcza w ramach projektów realizowanych przez szkoły zawodowe i pracodawców w projekcie Erasmus+.

Monika Wojciechowska – ekspert 2 etapu i Urszula Blicharz – ekspert 3 etapu projektu „Partnerstwo kształcenia zawodowego” omówiły przykładowe rozwiązania proponowane przez pracodawców podczas 12 seminariów branżowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji od października 2017 r. do stycznia 2018 r. w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych”.

Po wystąpieniach ekspertów głos zabrał Edmund Kubeczka – dyrektor biura Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego, który zaprezentował planowane formy współpracy pracodawców ze szkołami kształcącymi w zawodach hutniczych.

Magdalena Wantoła z Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN przedstawiła obecne i planowane zmiany w kształceniu zawodowym, podkreślając te, które dotyczą kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy.

Następnie podsumowano V edycję konkursu zawodowego „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły”. Tę część spotkania poprowadził Andrzej Brzozowski z Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Podsumowanie rozpoczęła Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Podkreśliła, że priorytetem państwa jest rozwój społeczny, a on dopiero może wspierać rozwój gospodarczy. Zaakcentowała dużą rolę pracodawców w prowadzonej reformie kształcenia zawodowego. Nawiązała do danych Głównego Urzędu Statystycznego mówiących o bezrobociu i przypomniała, że szkoła prowadząca kształcenie zawodowe musi sprostać wymaganiom rynku pracy i dostarczyć odpowiednie kadry. Podziękowała i pogratulowała szkołom i pracodawcom uczestniczącym w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” za pomysłowość i zaangażowanie na rzecz kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcą.

Laureatom i wyróżnionym w konkursie wręczono dyplomy i statuetki dla szkoły i przedstawicieli pracodawców.

Konkurs trwał od 2 września do 16 października 2017 r. Łącznie przesłano 30 wniosków, z czego cztery nadeszły po terminie, a dwa nie spełniały kryteriów formalnych. Do dalszej oceny merytorycznej przeszło 26 zgłoszeń, spośród których wybrano następujących laureatów:

 1. Technikum Turystyczno-Gastronomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach – laureat (obszar zawodowy 1. Turystyka i hotelarstwo).
 2. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem – laureat (obszar zawodowy 2. Gastronomia i produkcja spożywcza).
 3. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie – laureat (obszar zawodowy 3. Ekonomiczno-finansowo-biurowy).
 4. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach – wyróżnienie (obszar zawodowy 3. Ekonomiczno-finansowo-biurowy).
 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie – laureat (obszar zawodowy 4. Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane).
 6. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu – wyróżnienie (obszar zawodowy 4. Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane).
 7. Technikum Mechaniczne nr 15 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie – laureat (obszar zawodowy 5. Elektryczno-elektroniczny i teleinformatyczny).
 8. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach – wyróżnienie (obszar zawodowy 5. Elektryczno-elektroniczny i teleinformatyczny).
 9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 w Lublinie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie – laureat (obszar zawodowy 9. Poligraficzno-drukarski i papierniczy).
 10. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie – laureat (obszar zawodowy 10. Mechaniczny).
 11. Technikum Mechaniczne nr. 15 im. Szczepana Humberta w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1
  Szczepana Humberta w Krakowie – wyróżnienie (obszar zawodowy 10. Mechaniczny).
 12. Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy – laureat (obszar zawodowy 11. Rolno-hodowlany).
 13. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie – laureat (obszar zawodowy 14. Fryzjersko-kosmetyczny).

Po uroczystym wręczeniu statuetek przez Dyrektor ORE Jadwigę Mariolę Szczypiń oraz Minister Marzenę Machałek wyróżnione szkoły przedstawiły przykłady współpracy z pracodawcą przy organizacji praktycznej nauki zawodu.

Seminarium zostało zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum Partnerów Społecznych”.

 

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa