Relacja z XI seminarium dla branży górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej

wystąpienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek i widok sali plenarnej
wystąpienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek i widok sali plenarnej

W dniach 16−17 stycznia 2018 r. odbywa się seminarium dla przedstawicieli pracodawców i szkół z branż górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej. Wystąpienie otwierające seminarium wygłosiła Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Podkreśliła dużą rolę pracodawców w planowaniu i organizowaniu kształcenia zawodowego. Nawiązała do tradycji tego kształcenia, jak również do okresu, który negatywnie wpłynął na zainteresowanie uczniów kształceniem zawodowym.

Zwróciła uwagę, że nie można reformować kształcenia zawodowego bez znaczącego głosu pracodawców.

Marzena Machałek przypomniała, że Ministerstwo Edukacji może inspirować i wspierać, ale szczegółowe rozwiązania w kształceniu zawodowym muszą wypełnić treściami pracodawcy. Nie wystarczy inwestować w rozwój przedsiębiorstw – należy też wspierać młodych ludzi i rozwój kadry dla rozwijającej się gospodarki. Seminaria branżowe pomagają zaplanować kształcenie zawodowe i szukają odpowiedzi, jak doskonalić system egzaminów zewnętrznych, aby sprawdzał kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Minister podkreśliła wagę doradztwa zawodowego, które odbuduje zaufanie do kształcenia zawodowego.

Hubert Schwarz − Dyrektor Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz Ministerstwa Środowiska – omówił znaczenie rozwoju geologii dla rozwoju kraju. Swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia zawartości dokumentu „Polityka Surowcowa Państwa”. Zaprezentował program PRoGeO, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego. Zwrócił uwagę na upowszechnianie polityki geologicznej w edukacji szkolnej.

Marcin Mazurowski, zastępca dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, omówił zagadnienia związane z pozyskaniem ciepła Ziemi i rozwojem geotermii. Wskazał wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, w tym energii geotermalnej, jako perspektywę rozwoju kraju.

Karol Parkita, przedstawiciel Wydziału Górnictwa Węgla Kamiennego w Ministerstwie Energii, omówił kierunki i perspektywy rozwoju branży górniczej. Zwrócił uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększenie wydobycia węgla.

Krzysztof Zaręba, Naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej Departamentu Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, scharakteryzował, jak gospodarka cyfrowa i przemysł 4.0 wpłyną na rozwój gospodarki i nowe miejsca pracy. Nawiązał do czwartej rewolucji przemysłowej, która odnosi się do dynamicznych przemian w procesach produkcji oraz jej organizacji, co stanowi konsekwencję wykorzystania najnowszych technologii teleinformatycznych. Skuteczna implementacja tych rozwiązań nie jest możliwa bez nowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem. Wszystko to powinno pozwolić firmie na wytwarzanie nowego, elastycznego i innowacyjnego przemysłu biznesowego. Duże znaczenie dla rozwijającej się gospodarki mają kreatywna i ciągle doskonaląca się kadra zawodowa. Robotyka i automatyka otwierają coraz więcej miejsc pracy dla tych, którzy muszą te urządzenia zaprogramować.

Przedstawiciele Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN omówili zmiany w kształceniu zawodowym, które weszły w życie od 1 września 2017 r., jak również te, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na zawody z branży górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej. Piotr Bartosiak, zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego zwrócił uwagę, jak ważny dla rozwoju kształcenia zawodowego jest przygotowany projekt podstawy programowej i czym on różni się od obecnie obowiązującej. Jednocześnie zaprosił uczestników seminarium do zapoznania się z tymi projektami i wyrażenia opinii w tym zakresie.

Marcin Smolik, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, skupił uwagę uczestników na temacie związanym z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, podkreślając możliwość włączenia się pracodawców w proces przygotowania tego egzaminu. Dyrektor CKE scharakteryzował obecnie funkcjonujący system egzaminów zewnętrznych i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Zaakcentował, jak ważnym dokumentem jest podstawa programowa kształcenia w zawodach, która jest podstawą przygotowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szczegółowo omówił też wymagania, jakie musi spełnić pracodawca, aby zostać egzaminatorem i przeprowadzać egzamin w swoim zakładzie pracy.

Przedstawicielka Instytutu Badań Edukacyjnych wskazała ogólne zasady zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz możliwości włączenia kwalifikacji do tego systemu. Zaprezentowała również możliwości powoływania Sektorowej Rady Kwalifikacji.

W drugim dniu seminarium przedstawiciele rynku pracy, dyrektorzy szkół i nauczyciele pod kierunkiem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, właściwego ministerstwa dla zawodu oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji rozmawiali o zawodach w branży oraz o efektach określonych w podstawie programowej, które mają zapewnić przygotowanie odpowiednich kadr do zmieniającej się gospodarki.

wystąpienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek i widok sali plenarnej
goście seminarium – trzecia od prawej Sekretarz Stanu MEN Marzena Machałek
wystąpienie Kamili Pawłowskiej z Instytutu Badań Edukacyjnych
wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron prowadzi seminarium
wystąpienie Huberta Schwarza – dyrektora Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz Ministerstwa Środowiska
prezentacja Marcina Mazurowskiego – zastępcy dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych
prelekcja Karola Parkity z Wydziału Górnictwa Węgla Kamiennego Ministerstwa Energii
Krzysztof Zaręba – naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
ekspertka branży górniczo-wiertniczej Barbara Susek prowadzi warsztat
ekspert branży hutniczo-odlewniczej Wojciech Cebo prowadzi warsztat
stanowisko recepcyjne dla uczestników seminarium w Hotelu Park Diament w Katowicach

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa