FREPA System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultu. Kompetencje i zasoby

Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, osób odpowiedzialnych za kształcenie nauczycieli, autorów programów nauczania i materiałów edukacyjnych – zainteresowanych nauczaniem różnojęzycznym.

Pluralistyczne podejścia do języków u i kultur polegają na wdrażaniu procesu dydaktycznego uwzgledniającego równoczesne nauczanie i uczenie się wielu języków i kultur. Koncepcja zrywa z wizją odrębnych kompetencji językowych, typowych jedynie dla danego języka. Autorzy opracowania zdecydowanie opowiadają się za teorią koncepcji różnojęzycznej i międzykulturowej, promowanej przez Radę Europy już w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.
Polska edycja książki jest dostępna na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (EMCL) Rady Europy.

FREPA System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa