Sieci współpracy i samokształcenia dla koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

We wrześniu ruszyło 10 sieci współpracy i samokształcenia dla koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. W spotkaniach stacjonarnych zorganizowanych w Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Warszawie wzięło udział 100 osób. Aktualnie rozpoczyna się praca na platformie.

Tematy sieci:

  • Diagnoza funkcjonalna – narzędzia do diagnozy w obszarze gotowości szkolnej.
  • Znowelizowane przepisy prawa oświatowego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – planowanie wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – działania postdiagnostyczne. Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznej i szkoły w rozwiązywaniu problemów dzieci z zaburzeniami zachowania.
  • Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – działania postdiagnostyczne, a w szczególności uczeń z przewlekłą chorobą.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – działania postdiagnostyczne. Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznej i szkoły w rozwiązywaniu problemów dzieci z zaburzeniami zachowania zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  • Diagnoza funkcjonalna – narzędzia do diagnozy w obszarze diagnozy ryzyka dysleksji.
  • Diagnoza funkcjonalna – narzędzia do diagnozy w obszarze pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – działania postdiagnostyczne. Rodzice ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ważnymi partnerami we współpracy.
  • Działania poradni psychologiczno-pedagogicznej w obszarze edukacji włączającej.

W najbliższym czasie zamieścimy na naszej stronie internetowej materiały filmowe z sieci.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa