Spotkanie Zespołu Ekspertów ECVET

12 lipca 2017 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbędzie się spotkanie Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET (europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) powołanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podczas spotkania zostaną wręczone kolejne nominacje na ekspertów ECVET. Otrzymają je:

 1. Bożena Mayer-Gawron, Ośrodek Rozwoju Edukacji,
 2. Bogdan Kruszakin, Ośrodek Rozwoju Edukacji,
 3. Ewa Rudomino, Centralna Komisja Egzaminacyjna,
 4. Wojciech Stęchły, Instytut Badań Edukacyjnych,
 5. Agata Poczmańska, Instytut Badań Edukacyjnych,
 6. Urszula Berlińska, Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
 7. Aleksandra Dąbrowska, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku,
 8. Paweł Salamon, przedstawiciel pracodawców (Smolarnia Hotel & Restaurant z Trzcianki).

Ponadto w pracach zespołu w charakterze obserwatora będzie brał udział Piotr Bartosiak, p.o. zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

Czym jest ECVET?

Celem europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) jest:

 • ułatwienie uczącym się uzyskania potwierdzenia i uznania umiejętności i wiedzy zdobytych w różnych systemach i krajach – tak aby móc zaliczyć je do swoich kwalifikacji zawodowych;
 • zachęcenie uczących się do nauki w różnych krajach i środowiskach edukacyjnych;
 • zwiększenie kompatybilności różnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w całej Europie oraz oferowanych przez nie kwalifikacji;
 • zwiększenie szans absolwentów różnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego na rynku pracy oraz zapewnienie pracodawców, że za każdym rodzajem kwalifikacji uzyskanych w ramach VET stoją konkretne umiejętności i wiedza.

O Zespole Ekspertów ECVET

Krajowy Zespół Ekspertów ECVET został powołany w 2012 r. w ramach umowy podpisanej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Komisją Europejską. W skład Zespołu wchodziło 9 Ekspertów nominowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt był realizowany do 31 marca 2014 r., a jego głównymi celami były:

 • promocja rozwoju i wdrożenia systemu ECVET, jako elementu idei uczenia się przez całe życie i strategii „Europa 2020”,
 • implementacja działań wskazanych w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.06.2009 w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

Od 1 kwietnia 2014 r. działania Zespołu Ekspertów ECVET są wpisane w plan pracy programu Erasmus+. Do głównych zadań Ekspertów należy:

 • kontynuacja i upowszechnianie wyników prac realizowanych w latach 2012–2014,
 • popularyzowanie informacji na temat ECVET,
 • wspieranie władz krajowych w dalszym rozwoju systemu ECVET w Polsce,
 • wspieranie realizatorów projektów mobilności zawodowej,
 • promowanie systemu ECVET wśród pracodawców.

Planu działań Zespołu Ekspertów ECVET w 2017 r.

1. Szkolenia i doradztwo.

2.Wspieranie władz krajowych w rozwoju systemu ECVET w Polsce poprzez prace koncepcyjne w wybranych obszarach, możliwa kontynuacja prac w ramach grup tematycznych:

 • mobilność zewnętrzna
 • mobilność wewnętrzna (zapewnianie jakości praktyk i staży dla uczniów w firmach)
 • zmiana podstaw programowych (nowy podział wewnętrzny kwalifikacji)
 • współpraca sektora szkolnictwa wyższego z sektorem kształcenia i szkolenia zawodowego
 • V poziom.

3. Promowanie systemu ECVET wśród jego obecnych i potencjalnych interesariuszy.

4. Współpraca z praktykami ECVET w Polsce:

Kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów planowane jest we wrześniu 2017 r.

Źródło:

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa