Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację uczestników dwudniowego szkolenia adresowanego do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP). Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz standardów pracy PPP.

Tematyka szkoleń będzie obejmowała m.in. takie zagadnienia jak:

  • Stosowanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA.
  • Prowadzenie diagnozy funkcjonowania ucznia, jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych z uwzględnieniem założeń diagnozy funkcjonalnej oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
  • Opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem procesu diagnozy, w tym opinii i orzeczeń zawierających wskazania do pracy nauczycieli i specjalistów z dzieckiem.
  • Stosowanie standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  • Prowadzenie procesu postdiagnostycznego po przeprowadzonej diagnozie.

Udział w szkoleniu i wszelkie materiały merytoryczne będą bezpłatne.

Uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do udziału w działaniach pilotażowych prowadzonych w okresie od października 2017 do lutego 2018 r. związanych ze stosowaniem modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w praktyce.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w każdym województwie, w miastach będących siedzibą powiatu w okresie od października do listopada 2017 r. Szczegółowe terminy szkoleń oraz miejsca zostaną wskazane najpóźniej we wrześniu 2017 r.

W czasie szkoleń prowadzonych przez koordynatorów Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewni catering.

Rekrutacja prowadzona jest przez kuratoria oświaty we wszystkich województwach w Polsce – szczegółowe informacje znajdują się na ich stornach internetowych:

W najbliższym czasie pojawią się ogłoszenia w województwach:

Szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa