Spotkanie informacyjno-konsultacyjne – Paprotnia

Ponad 250 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i oświatą w szczególności z placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty, szkół i placówek, wzięło udział w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym organizowanym w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”. 

Zebranych, w imieniu organizatorów, przywitała Pani Marzenna Habib, wicedyrektor ORE, która przedstawiła główne założenia i cele spotkania.

Spotkanie odbyło się w dniach 13–14 grudnia 2016 r., Paprotni, pod Warszawą, w Hotelu Kuźnia Napoleońska. Głównymi formami realizacji zadania była praca w grupach oraz wykłady. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w sześciu grupach tematycznych:

  1. Innowacyjne narzędzie diagnostyczne w obszarze kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów.
  2. Model współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznej ze środowiskiem lokalnym w zakresie prowadzenia procesowego wspomagania szkół i przedszkoli.
  3. Standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych – standardy diagnostyczne.
  4. Rola szkoły i poradni w prowadzeniu diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF-CY.
  5. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF-CY – praktyczne zastosowanie, współpraca międzyresortowa.
  6. Zagrożenie niedostosowaniem i niedostosowanie społeczne – diagnoza i postepowanie postdiagnostyczne.

Dodatkowo, zebrani mogli wziąć udział w wykładzie dr Agnieszki Olechowskiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej pt. „Diagnoza funkcjonalna drogowskazem terapeutycznym oraz zapoznać się z planami resortu edukacji w przedmiotowym zakresie podczas wystąpienia Pani Elżbiety Neroj, Naczelnika Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych MEN, pt. „Instrumenty do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej – model diagnozy funkcjonalnej opartej na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF-CY).  

Załączniki:

Milena Stasiak: Standardy Diagnozy Logopedycznej. Diagnoza funkcjonalna w prakty

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa