Poszukujemy ekspertów do opracowania założeń merytorycznych oraz standardów pracy poradni

Wyłonieni eksperci, podzieleni na 4 zespoły tematyczne, będą odpowiedzialni za opracowanie materiałów merytorycznych, analizę aktualnego stanu prawnego dotyczącego obszaru merytorycznego, prawnego, finansowego i organizacyjnego oraz wypracowanie i scalenie końcowej wersji standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępni założenia koncepcyjne, które będą musiały zostać ujęte w opracowywanych standardach. Do każdego zespołu wybrani zostaną eksperci posiadający kompetencje w określonym zakresie.

UWAGA! Termin składania ofert konkursowych przedłużony do 20 czerwca br. do końca dnia.

Preferowane będą osoby z wykształceniem co najmniej wyższym magisterskim. 

1. OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ MERYTORYCZNYCH ORAZ STANDARDÓW PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Zadanie ekspertów będzie w szczególności:

Opracowanie założeń merytorycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczących działań poradni psychologiczno-pedagogicznych, a w tym:

 • opracowanie koncepcji funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w obszarze merytorycznym, organizacyjnym, finansowym, prawnym;
 • sformułowanie standardów i ich opisanie;
 • wyodrębnienie w każdym standardzie wymiarów (komponentów) charakteryzujących dany standard;
 • przygotowanie (opisanie, opracowanie) do każdego wymiaru wskaźników i narzędzi służących do jego badania. 

Jeden ekspert będzie miał za zadanie opracowanie minimum 50 stron materiału merytorycznego (1 strona znormalizowanego maszynopisu – 1 800 znaków ze spacjami na stronie A4), w tym jego konsolidację i weryfikację po konsultacjach społecznych, recenzji merytorycznej oraz debacie. 

Standardy będą miały charakter ramowy, wyznaczą kierunek działań poradni psychologiczno-pedagogicznych, wskażą elementy stałe, niezbędne w procesie funkcjonowania poradni. 

Prace nad standardami będą konsultowane w środowisku oświatowym. Na zakończenie prac związanych z opracowywaniem standardów zostanie dokonana ich recenzja oraz zostaną zaprezentowane podczas debaty zorganizowanej dla przedstawicieli środowiska oświatowego. 

Założenia merytoryczne i standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych będą ponadto pilotażowo wdrażane do stosowania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz będą omawiane podczas seminariów dla koordynatorów ds. wdrażania i monitorowania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych i standardów. 

Eksperci będą odpowiedzialni także za konsolidację opracowanych założeń merytorycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w danym obszarze tematycznym. Konsolidacja oznacza zadbanie o spójność merytoryczną materiałów, bieżące konsultacje z pracownikami ORE oraz weryfikację materiałów pod kątem uwag merytorycznych zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych oraz debaty. 

Zakres opracowywanego materiału zostanie uzgodniony z ORE, jego koncepcja będzie musiała być zatwierdzona przez ORE. Ponadto ekspert wykorzysta do opracowania założeń i wkładu merytorycznego do standardów we wskazanym obszarze, także założenia i koncepcje merytoryczne przedstawione przez ORE. 

2. ORGANIZACJA PRACY GRUPY EKSPERTÓW 

Prace związane z opracowaniem założeń merytorycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych będą prowadzone w ramach zespołu liczącego ok. 20 osób. W ramach zespołu będą funkcjonowały 4 podzespoły tematyczne. 

Praca ekspertów odbywać się będzie w podziale na zespoły tematyczne:

 1. zagadnienia merytoryczne dotyczące funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych (4-6 osób);
 2. zagadnienia organizacyjne dotyczące funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych (2-3 osoby);
 3. zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych (2-3 osoby);
 4. zagadnienia finansowe dotyczące funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych (2-3 osoby). 

Prace będą prowadzone zdalnie, a efekty omawiane na spotkaniach roboczych. Planowane są  maksimum dwa dwudniowe spotkania w następujących terminach: 

 • pierwsze spotkanie: 6-7 lipca 2016
 • drugie spotkanie 14 -15 grudnia 2016 lub styczeń 2017.

Spotkania odbędą się w Ośrodku Szkoleniowym ORE w Sulejówku k. Warszawy. Eksperci będą mieli zapewniony nocleg i wyżywienie w czasie spotkań grupy roboczej. ORE nie będzie pokrywało kosztów dojazdu na miejsce spotkań. 

Eksperci będą zobowiązani do współpracy z ORE podczas opracowania założeń merytorycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym do udziału w spotkaniach organizowanych w siedzibie ORE oraz  do udziału w debacie oraz wprowadzaniu i modyfikowaniu założeń merytorycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych po konsultacjach społecznych.

3. TERMINY REALIZACJI ZADANIA

 1. Opracowanie założeń merytorycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych – do 15 października 2016 r.
 2. Weryfikacja i przygotowanie materiałów do prowadzenia konsultacji społecznych od października do listopada 2016 r.
 3. Konsultacje społeczne od listopada do grudnia 2016 r.
 4. Weryfikacja i modyfikacja materiałów po konsultacjach społecznych grudzień 2016 – styczeń 2017 r.
 5. Organizacja debaty – styczeń 2017 r.
 6. Zadanie zostanie zakończone do dnia 31 stycznia 2017 r. 

4. ZASADY WSPÓŁPRACY

Wykonawcy są zobowiązani do współpracy z Zamawiającym podczas przygotowania założeń merytorycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym do udziału w spotkaniach konsultacyjnych organizowanych w siedzibie ORE  oraz  do udziału w debacie. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą. 

Zamawiający przewiduje współpracę na podstawie umowy o dzieło. 

Organizator dokona wyboru Ekspertów, spośród zgłoszonych ofert, na podstawie oceny wg. kryteriów:

Kryteria oceny
Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów
1. Cena 30
2. Wykształcenie 10
3. Doświadczenie 60
Łączna maksymalna liczba punktów 100

5. WARUNKI FINANSOWE REALIZACJI ZADANIA

Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu pt. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, Zamawiający określa następujące maksymalny limit kosztów na  wydatki związane z opisanym zadaniem:

Opracowanie założeń merytorycznych oraz standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym ujednolicenie, nanoszenie zmian po konsultacjach społecznych i debacie) – 50 stron x 120 zł brutto, łącznie dla jednego eksperta maksymalnie 6 000 zł brutto. 

6. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminów wykonania umowy oraz terminów odbioru przedmiotu umowy. Zmiana terminu realizacji umowy może wynikać w szczególności z przedłużającym się czasem trwania procedury wyboru ekspertów, nieprzewidzianą przerwą w realizacji przedmiotu zamówienia, wynikającą z konieczności np. przeprowadzenia dodatkowego naboru ekspertów lub innych uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Zamawiającego. Zmiana umowy z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, możliwa jest pod warunkiem poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany. 

Zmiana terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego, po uzgodnieniach z Wykonawcą i jego akceptacji. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały wpływ na jakość realizacji umowy i jakość wypracowanych opracowań i standardów. 

7. ZAKRES WYKLUCZEŃ Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. INFORMACJE DODATKOWE

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) dostępnego w wersji Word i przesłanie do dnia 20 czerwca 2016 r. (do końca dnia) na adres artur.matejkowski@ore.edu.pl 

Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu. Po analizie nadesłanych aplikacji wybrane zostaną osoby, które spełnią wymagania oraz otrzymają największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny (Załącznik nr 1). 

Informujemy, że Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu PO WER łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 276 godz. miesięcznie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia Wykonawców bez podania przyczyny.

UWAGA!! zmiana w Załączniku nr 1*

Ośrodek Rozwoju Edukacji uprzejmie informuje, że w ramach naboru na ekspertów do opracowania założeń merytorycznych oraz standardów pracy poradni, prowadzonego w projekcie pozakonkursowym „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, została wprowadzona zmiana w Załączniku nr 1 Wymagania wobec kandydatów i kryteria oceny ofert w następującym zakresie:

Było: str. 1   A=(An/Ab) x 30% x 100

Jest: str. 1  A=(An/Ao) x 70% x 100.

Zmiana nie wymaga wprowadzenia korekt w dotychczas przesłanych ofertach.  

*Treść pisma została dołączona do niniejszego ogłoszenia w formie skanu (załącznik ZMIANA)

Załączniki:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
ZMIANA

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa