Badanie ankietowe wśród poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zapraszamy dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych do wypełnienia elektronicznej ankiety dotyczącej  m.in. narzędzi do badania poziomu rozwoju emocjonalno-społecznego.

Celem ogólnopolskich badań ankietowych jest pozyskanie informacji na temat zasobów oraz potrzeb nowoczesnego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w całym kraju, m.in. w zakresie:

  1. wyposażenia poradni w narzędzia do diagnozy i terapii, w tym także w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego,
  2. szkoleń pracowników merytorycznych w celu zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez poradnie.

Informacja o badaniu została wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce.

Wypełnij ankietę o zasobach i potrzebach poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wnioski wynikające z badania zostaną uwzględnione w działaniach dotyczących opracowania i pilotażowego wdrożenia standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zostaną wypracowane w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 570 83 40.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa