Edukacja obywatelska i na rzecz praw człowieka

Publikacje

 • Karta Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy [pdf. 4.4 MB]
  Karta jest ważnym punktem odniesienia dla wszystkich osób zajmujących się edukacją obywatelską oraz edukacją o prawach człowieka. Edukacja jest w coraz większym stopniu postrzegana jako środek hamujący przemoc, rasizm, ekstremizm, ksenofobię, dyskryminację i brak tolerancji. Wzrost świadomości w tym zakresie został odzwierciedlony poprzez przyjęcie Karty Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka Rady Europy przez 47 Państw Członkowskich w ramach Zalecenia Rec(2010)7 Komitetu Ministrów. Karta została opracowana w wyniku szeroko zakrojonych kilkuletnich konsultacji.
 • Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli. Opis kompetencji nauczycielskich i sposobów ich rozwijania [pdf. 2.61 MB]. Publikacja Rady Europy (redakcja Sarah Keating-Chetwynd 2009; wydanie w języku polskim − ORE 2012)
  Autorzy poradnika − Peter Brett, Pascale Mompoint-Gaillard, Maria Helena Salema − promują demokratyczne nauczanie, którego powodzenie w dużej mierze zależy od kompetencji środowiska nauczycielskiego. Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli konsultantów i nauczycieli akademickich oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów we wszystkich typach szkół. W publikacji opisane są kluczowe kompetencje nauczycielskie, konieczne w rozwijaniu edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka, z uwzględnieniem kontekstów ogólnoszkolnych i powiązań szkoły ze społecznością lokalną. Książka podsumowuje szeroki wachlarz działań realizowanych pod auspicjami Rady Europy w celu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach programu edukacji obywatelskiej – w duchu kultury demokracji i poszanowania praw człowieka.

 • Zakładki. Podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka. [pdf. 4.4 MB] (Autorzy: Ellie Keen, Mara Georgescu, Rui Gomes)
  Mowa nienawiści w sieci to względnie nowe zjawisko, które nie zostało dotychczas w pełni rozpoznane i zrozumiane, co oznacza, że świat nie wie jeszcze dokładnie, jak sobie z tym problemem poradzić. Konieczność prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących nienawiści w sieci wynika po części z narastającego problemu przemocy w Internecie, która często ma charakter skrajny, rasistowski i może zagrażać podstawowym wartościom demokratycznego społeczeństwa. Jednak nienawiść w sieci to nie tylko problem rasizmu i dyskryminacji – to również kwestia związana z tym, jak posługujemy się Internetem.
  Podręcznik powstał jako wsparcie dla „Bez nienawiści” – kampanii młodych na rzecz praw człowieka w Internecie prowadzonej przez Radę Europy, której celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie.
  Publikacja jest przydatna dla edukatorów zajmujących się tym problemem zarówno w ramach formalnego systemu edukacji, jak i poza nim. Podręcznik został opracowany z myślą o młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, jednak niektóre ćwiczenia można dostosować do potrzeb pozostałych grup wiekowych oraz innych odbiorców. Poradnik zawiera 22 scenariusze z zakresu przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie.

 • Edukacja obywatelska w działaniu [pdf. 1.05 MB], red. A. Kordasiewicz, P. Sadura, Fundacja Civis Polonus i Fundacja Pole Dialogu

Badania dotyczące edukacji obywatelskiej

 • Badanie dotyczące edukacji obywatelskiej w Europie – w języku polskim
  Jest to raport Eurydice − Sieć Informacji o Edukacji w Europie. Sieć składa się z biur krajowych, utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów, i z biura europejskiego (EACEA A7), utworzonego przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury). Główną misją Eurydice jest dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz oraz informacji, które będą stanowiły dla nich wsparcie w procesie podejmowania decyzji.
 • Badanie ICCS [pdf 2,98 MB] – raport międzynarodowy poświęcony edukacji obywatelskiej w języku angielskim.
  Informuje o osiągnięciach uczniów (test wiedzy i rozumienie konceptualne, a także skłonności i postawy uczniów dotyczące kompetencji społecznych i obywatelskich. Badanie wskazuje konteksty nabywania przez uczniów tych kompetencji (włączając w to także praktyki związane z technikami nauczania oraz zarządzaniem pracą w klasie, samorządnością w szkole oraz ogólną atmosferą).

Przydatne linki

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa