Odsłony kolejnych e-podręczników

Odsłony kolejnych e-podręczników odbyły się dziś (30 czerwca 2014) na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W spotkaniach uczestniczyła Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej oraz Joanna Berdzik, podsekretarz stanu MEN. 

 

Pierwsze treści testowe e-podręczników w zakresie nauk przyrodniczych zaprezentowano na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Partner projektu „e-podręczniki do kształcenia ogólnego” opracowuje serię e-podręczników do przedmiotów przyrodniczych pod wspólnym tytułem „Świat pod lupą”.


Prezentowane dziś wersje testowe wybranych lekcji do przedmiotów: przyroda, II etap edukacyjny, geografia i biologia III etap edukacyjny pokazują spójne założenia przyjęte dla wszystkich e-podręczników do przedmiotów przyrodniczych, czyli m.in.:

  • jednolitą i powtarzalną strukturę lekcji umożliwiającą sprawny dostęp do pożądanych typów informacji. Lekcje wyczerpują zagadnienia wskazane w podstawie programowej, ale także uwzględniają treści dodatkowe.
  • narzędzia dydaktyczne wykorzystujące specyfikę e-podręcznika, dobrane pod kątem wzbudzania w uczniu ciekawości poznawczej (barwne ilustracje, zadania interaktywne, filmy, animacje), kształtowania samodzielności (zadania z możliwością sprawdzenia odpowiedzi, z podpowiedziami – w formie pytań naprowadzających lub odesłań do odpowiednich fragmentów lekcji) i myślenia naukowego (odwołanie do codziennych doświadczeń ucznia, zachęcanie do stawiania hipotez i wyciągania wniosków, weryfikacji wiedzy potocznej);
  • dla nauczyciela – obudowa dydaktyczna obejmująca program nauczania z co najmniej dwiema wersjami rozkładu materiału, konspekty wybranych lekcji, karty pracy uczniów, sprawdziany do ewaluacji lekcji, testy sprawdzające.

Nad przygotowaniem serii e-podręczników z przedmiotów humanistycznych czuwa kilkudziesięcioosobowy zespół specjalistów z Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorzy, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, opracowali treści, które umożliwią nauczycielom przeprowadzanie lekcji o zupełnie nowej jakości. W założeniach e-podręczników z języka polskiego, historii i społeczeństwa, historii oraz wiedzy o społeczeństwie zarówno koncepcja metodyczna, teksty, zdjęcia, multimedia, jak i wygląd podporządkowane są użyteczności i atrakcyjności zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

Wizję e-podręcznika z języka polskiego wyrażają cztery idee: rozwój osobisty ucznia, autorytet nauczyciela, mapa wiedzy i retoryka w metodyce. Autorzy mają nadzieję, że będzie to podręcznik rozwoju osobistego. Zwłaszcza w gimnazjum – zaproponowano uczniom podróż poprzez najważniejsze etapy kształtowania się dojrzałej tożsamości. Celem tej podróży jest „refleksyjne Ja”. Kontakt z literaturą i malarstwem czy rozmawianie o komunikacji pozwolą uczniom zobaczyć siebie we wszystkich sytuacjach.

Podczas tworzenia e-podręczników z historii autorom przyświecała przede wszystkim jedna myśl – rozwijać w uczniach ciekawość i wolność poszukiwania, prowokować do aktywności – stąd bowiem bierze się prawdziwa wiedza i tak kształtują się trwałe umiejętności. Na każdym etapie nauczania uczeń będzie kształtował inne umiejętności – w szkole podstawowej pozna podstawy rozumienia procesu historycznego. W gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej będzie doskonalić krytyczne myślenie, rozumienie procesów społecznych, identyfikowanie symboli ważnych dla różnych społeczeństw, wreszcie – będzie mógł nauczyć się rozumienia i konstruowania wypowiedzi odwołujących się do argumentacji historycznej.

E-podręcznik do wiedzy o społeczeństwie to nowoczesne narzędzie do nauczania, to podręcznik zmieniający sposób podejścia do przekazywania wiedzy i uczenia się, łączący wysoki poziom merytoryczny z atrakcyjną formą i multimedialnymi elementami (infografiki, filmy, zadania interaktywne). Całość materiału podzielona została na bloki. Treść merytoryczna jest podzielona na mniejsze jednostki z elementami interaktywnymi. Każda jednostka zakończona jest podsumowaniem, zestawem pytań oraz zestawem interaktywnych ćwiczeń.

Dzięki temu, że podstawową formą publikacji e-podręczników jest platforma internetowa, można z nich korzystać za pomocą praktycznie dowolnego urządzenia z dostępem do sieci: komputera osobistego, tabletu czy nawet telefonu komórkowego. Osoby z ograniczonym dostępem do Internetu mogą skorzystać z e-podręczników w formatach EPUB (dla e-czytników) oraz PDF.

Unikatową cechą e-podręczników opracowywanych w projekcie jest ich przystępność dla uczniów niewidomych, niedowidzących, niedosłyszących. Ponieważ spełniają one założenia normy WCAG 2.0, przyczynią się do zmniejszenia nierówności w dostępie do edukacji dla osób ze schorzeniami narządów zmysłów. 

 


 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa