Partnerzy

Partnerzy

Nasi partnerzyNasi partnerzyNasi partnerzyNasi partnerzyNasi partnerzyNasi partnerzyNasi partnerzyNasi partnerzyNasi partnerzy

Projekt realizowany w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Działanie 3, Poddziałanie 3.3.3

Okres realizacji projektu: 01.11.2012 – 30.09.2015 r

Całkowity budżet projektu: 49 391 170,35 PLN

Celem głównym projektu jest opracowanie i udostępnienie bezpłatnych e-podręczników i zasobów edukacyjnych na platformie edukacyjnej.

Projekt realizowany w partnerstwie:

 • Partner technologiczny – Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
 • Partner merytoryczny – edukacja wczesnoszkolna – Grupa Edukacyjna S. A.
 • Partner merytoryczny  – przedmioty humanistyczne – Uniwersytet Wrocławski
 • Partner merytoryczny – matematyka i przedmioty informatyczne – Politechnika Łódzka
 • Partner merytoryczny – przedmioty przyrodnicze – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Zadania Ośrodka Rozwoju Edukacji  Lidera projektu:

 1. Prace analityczne z zakresu wykorzystania e-podręczników i e-zasobów edukacyjnych (ekspertyzy, badania ewaluacyjne, analiza doświadczeń i wyników projektów realizowanych w innych krajach).
 2. Szkolenia e-learningowe pracowników instytucji wspierających szkoły i placówki oświatowe (grupa docelowa: doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci).
 3. Działania upowszechniające informacje na temat korzyści i możliwości wykorzystania e-podręczników w nauczaniu, m.in.: konferencje, spotkania konsultacyjne, opracowanie i wysyłka materiałów do szkół.
 4. Zarządzanie projektem

 Zadania partnera technologicznego projektu:

 1. Opracowanie spójnej koncepcji informatycznego rozwiązania technologicznego i funkcjonalnego (platformy) do tworzenia i upowszechniania e-podręczników, jej realizacja i wdrożenie, a następnie utrzymanie i rozwój do końca trwania projektu.
 2. Prowadzenie szkoleń dla użytkowników platformy i opracowanie kursów e-learningowych (samouczków) prezentujących sposób obsługi systemu, a także internetowego centrum pomocy (obsługa zgłoszeń, helpdesk).
 3. Udzielanie wsparcia technicznego i merytorycznego Partnerom realizującym zadania dotyczące tworzenia e-podręczników – w zakresie stosowania przyjętych w projekcie rozwiązań informatycznych.

Zadania Partnerów merytorycznych:

 1. Opracowanie szczegółowej koncepcji merytoryczno-dydaktycznej i funkcjonalnej podręczników do:
  • edukacji wczesnoszkolnej (zakres: edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna);
  • przedmiotów humanistycznych (II-IV etap edukacyjny): język polski, historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie;
  • przedmiotów przyrodniczych (II-IV etap edukacyjny): przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa;
  • matematyki i przedmiotów informatycznych (II-IV etap edukacyjny):matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka.
 2. Opracowanie podręczników na podstawie przyjętej koncepcji i harmonogramu, ich ewentualna poprawa i aktualizacja do końca trwania projektu.
 3. Udostępnienie podręczników na platformie na podstawie licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC-BY) lub innej wolnej licencji.
 4. Współpraca przy opracowywaniu podręczników z partnerem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektu od strony technologicznej.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa