Andrzej Pery (1951-2024)

Żegnamy naszego mentora, mistrza, kolegę, przyjaciela i wyjątkowego człowieka Andrzeja Pery, który zmarł w dniu 5.03.2024 roku.

Andrzej Pery posiadał ogromne doświadczenie zawodowe, pracował jako nauczyciel matematyki i fizyki (XXII LO), jako Wicekurator Oświaty, jako nauczyciel – konsultant w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz jako Dyrektor w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w departamencie odpowiedzialnym za system doskonalenia nauczycieli. Był inicjatorem i twórcą wielu rozwiązań prawnych dotyczących zmian w doskonaleniu nauczycieli. Opracowywał projekty aktów prawnych, regulaminy, rekomendacje do zmian, jest autorem poradników i raportów m.in. dotyczących praw rodziców i kompetencji organów.

O swoich pomysłach nie tylko mówił ale potrafił je także wcielać w życie uczestnicząc w różnorodnych projektach realizowanych w kraju i za granicą. Prowadził zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i edukatorów kadry kierowniczej (CODN lata 1997-1999), szkolił w ramach takich projektów jak: Szkoła Dyrektorów, Mierzenie jakości pracy szkół czy Zarządzanie wiedzą (lata 1997-2008). Jako trener przygotowywał scenariusze zajęć i prowadził szkolenia dla dyrektorów szkół oraz kadry organów prowadzących. W ramach współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, w programie RITA – dzielimy się polskimi doświadczeniami, odpowiadał za organizację i realizację polsko-ukraińskich projektów edukacyjnych tj. Monitorowanie jakości pracy szkoły przez jej samoocenę (2023r.), Podniesienie jakości pracy szkół Ukrainy (2003-2004), Demokratyzacja oświaty poprzez mierzenie jakości pracy szkół Krymu (Ukraina) – 2004-2005. Uczestniczył także w wyjazdach studyjnych dla pracowników oświaty z Macedonii ( 2004) i Ukrainy (2006 i 2005). Współpracował z różnymi podmiotami, w tym Fundacją Rozwoju Demokracji, firmami i placówkami publicznymi i niepublicznymi związanymi z doskonaleniem zawodowym.

Posiadał bogate doświadczenia z zakresu współpracy z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, jak również innymi instytucjami na szczeblu lokalnym i regionalnym. Był radnym w trzech pierwszych kadencjach, pełnił funkcję przewodniczącego rady, wiceburmistrza gminy, a także współpracował ze stowarzyszeniami i samorządami lokalnymi. W swoim bogatym życiu był także instruktorem harcerskim oraz komendantem Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz.

Ponad dziewięć lat był naczelnym redaktorem miesięcznika prawnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli ( Monitor Prawny Dyrektora) wydawanym przez Wydawnictwo RAABE. Pisał artykuły do wielu poradników dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Przygotowywał publikacje w ramach projektów unijnych realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji m.in. w projekcie systemowym: „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym.” (2010-2015). Specjalizował się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem oświatą na szczeblu lokalnym, statusem zawodowym dyrektora szkoły, zarządzaniem szkołą, funkcjonowaniem organów społecznych szkoły. Jest autorem lub współautorem koncepcji rozwiązań prawnych związanych z systemem doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli, awansu zawodowego nauczycieli oraz związanych z nadzorem pedagogicznym

Uczestniczył w pracach różnych zespołów eksperckich związanych z systemem edukacji a przede wszystkim doskonaleniem nauczycieli. Był trenerem w ramach projektu unijnego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” (2010-2016) oraz liderem w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek.”

W ostatnich latach, założył Fundację Perie, która powstała by inicjować i wspierać nowatorskie rozwiązania w różnych dziedzinach życia społecznego, szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w edukacji i profilaktyce społecznej oraz wykorzystywać w praktyce mediację rodzinną i społeczną i nowoczesne technologie w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim. Fundacja stała się organem prowadzącym dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Łomiankach, gdzie cele fundacji mogły urzeczywistniać się w praktyce.

Ale mówiąc o Andrzeju Pery nie można, nie wspomnieć o nim jako o człowieku ciepłym, wyrozumiałym ale też bardzo zaangażowanym we wszystkie realizowane aktywności. Prawdziwym Nauczycielu i Mistrzu zawsze służącym radą i wsparciem, ale także twardym negocjatorze jeśli chodziło o wartości i ich obronę.

Ksiądz Jan Twardowski powiedział, że Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych, Andrzeju pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci……

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa