Laboratoria Przyszłości – szkolenie dla kadry ORE

robot
robot

12 lipca 2023 r. w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, w ramach sprawowanego
przez Dyrektora ORE nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 w module
wspomaganie, odbyło się  szkolenie dla kadry ORE prezentujące Laboratoria Przyszłości.

Uczestników spotkania powitał Tomasz Madej p.o. Dyrektor ORE oraz  Agnieszka Karczewska
– Gzik Kierownik Wydziału rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, której
powierzono zadania  w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego w Ośrodku Rozwoju
Edukacji w bieżącym roku szkolnym.

W trakcie szkolenia  specjaliści zespołu Laboratoria Przyszłości zaprezentowali środki
dydaktyczne funkcjonujące w pracowniach Laboratoria Przyszłości oraz omówili założenia
projektu Liga Robotów z uwzględnieniem rozgrywek i konkursów na niwie polskiej i
międzynarodowej.

Zespół Laboratoria Przyszłości zrelacjonował również studyjną wizytę polskich nauczycieli
uczących fizyki w ośrodku naukowo-badawczym Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych
CERN w ramach Projektu Atomy Wiedzy, w marcu 2023 r.
Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników z jednoczesnym wskazaniem na
potrzebę organizacji kolejnych form doskonalenia o tematyce nowatorskich rozwiązań
dydaktycznych.

Tomasz Madej p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Agnieszka Karczewska -Gzik Kierownik wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich
Łukasz Gierek
Tomasz Musioł
Mateusz Kapica
Martyna Matuszak
robot

Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa