Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi

W dniu 30 stycznia 2023 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji rozpoczęła się dwudniowa konferencja międzynarodowa Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów – Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER.

W konferencji biorą udział: Teresa Szopińska-Grodzka – radca ministra w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki (MEiN), Dorota Bojemska – przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Mikołaj Paweł Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele środowiska akademickiego, dr hab. prof. Beata Jachimczak (UWM), kierownik zespołów projektowych SCWEW 1 i SCWEW 2 – Agnieszka Pietryka, kadry SCWEW oraz podmioty współpracujące w środowisku, takie jak przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, interesariusze zaangażowani w realizację pilotażowego wdrożenia SCWEW.

Wicedyrektor ORE Marzenna Habib, witając uczestników spotkania, podkreśliła ważną rolę SCWEW w procesie budowania specjalistycznego wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w obszarze zdrowia psychicznego dzieci/uczniów.

Podczas obrad plenarnych i warsztatowych poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • identyfikowania potrzeb dzieci/uczniów w sytuacji kryzysu oraz zwrócenie uwagi na pogarszającą się kondycję psychiczną;
  • rozpoznawanie zaburzeń psychicznych dzieci/uczniów, możliwości i form interwencji kryzysowej na poziomie przedszkola/szkoły oraz zapoznanie z działaniami profilaktycznymi w przedszkolu/szkole, mającymi na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród dzieci/uczniów;
  • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń realizowanych przez SCWEW w trakcie pilotażu, popularyzowanie tematyki dobrostanu psychicznego oraz równego i powszechnego dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.

W drugim dniu konferencji, zaplanowane są warsztaty, których tematyka jest związana ze zdrowiem psychicznym dzieci/uczniów.

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa