Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej – międzynarodowa konferencja ORE wystartowała

Wicedyrektor ORE Marzenna Habib wygłasza przemówienie otwierające konferencję
Wicedyrektor ORE Marzenna Habib wygłasza przemówienie otwierające konferencję

W dniu 12 lipca 2022 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji rozpoczęła się międzynarodowa konferencja Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER.

W konferencji biorą udział przedstawiciele MEiN, JST, kadry SCWEW oraz podmiotów współpracujących w środowisku, jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy placówki doskonalenia nauczycieli, czyli interesariusze zaangażowani w pilotażowe wdrożenie w zakresie specjalistycznego wsparcia uczniów i nauczycieli różnych typów szkół.

Wicedyrektor ORE Marzenna Habib, witając uczestników spotkania, podkreśliła ważną rolę działań ORE w procesie budowania specjalistycznego wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w zakresie zadań edukacji włączającej. W konferencji bierze udział minister Marzena Machałek, która od początku towarzyszy procesowi budowania specjalistycznego wsparcia, koordynuje działania związane z utworzeniem SCWEW w ramach nowej roli przedszkoli i szkół specjalnych.

Wydarzenie jest poświęcone wymianie doświadczeń z obszaru projektowania edukacji dostępnej dla wszystkich uczniów, wskazaniu współczesnych tendencji w rozwoju edukacji włączającej w ujęciu międzynarodowym oraz promowaniu rozwiązań systemowych i działań wdrożeniowych realizowanych w tym obszarze przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kluczowym elementem konferencji jest zaprezentowanie roli, zadań i działalności nowo powstałych Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, jako istotnego elementu systemu wspierającego zapewnienie edukacji wysokiej jakości.

Podczas planowanych paneli dyskusyjnych wiodącym tematem refleksji i spostrzeżeń uczestników wydarzenia będą szanse i wyzwania stojące przed szkołami ogólnodostępnymi i specjalnymi we wzajemnej współpracy na rzecz podnoszenia jakości edukacji włączającej.

W drugim dniu konferencji, zaplanowane warsztaty zogniskowane będą wokół tematyki związanej z edukacją włączającą, zarówno w kontekście pracy, roli i zadań, jak i profilu nauczyciela w szkole włączającej oraz jego pracy w grupie/klasie zróżnicowanej. O tym, co działo się w trakcie dwóch dni konferencyjnych będziemy na bieżąco relacjonować.

Wicedyrektor ORE Marzenna Habib wygłasza przemówienie otwierające konferencję
Prelekcja Elżbiety Neroj – Zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN
Slajd Projekt ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin
Uczestnicy konferencji – widok sali konferencyjnej
Prelekcja online Mary Kyriazopoulou z Europejskiej a Agencja do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa