Relacja z XII Ogólnopolskiego Kongresu Wychowania do Życia w Rodzinie

dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, prof. KUL z nauczycielami odznaczonymi Medalem KEN
dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, prof. KUL z nauczycielami odznaczonymi Medalem KEN

17 maja 2022 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbył się  XII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie dla nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców pod hasłem „Szkoła – rodzinie. Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny”.

Kongres poprzedziło – 16 maja – seminarium konsultantów i doradców metodycznych wychowania do życia w rodzinie, ukierunkowane na obecne wyzwania w zakresie doskonalenia i zdobywania kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu  wychowanie do życia w rodzinie. Seminarium zainaugurował wykład Doroty Kulik-Nowak (Uniwersytet Opolski) , zatytułowany „Wychowanie do życia w rodzinie – uwarunkowania realizacji zajęć a oczekiwania społeczne (próba oceny)”. Seminarium było cennym czasem wymiany doświadczeń i okazją do wypracowania działań, ukierunkowanych na poprawę jakości zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Aktu otwarcia kongresu dokonali i w tematykę obrad wprowadzili: Tomasz Pitucha, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. rodziny oraz Elżbieta Doroszuk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Minister wręczył 27 Medali Komisji Edukacji Narodowej i 9 dyplomów uznania dla nauczycieli, za szczególne zasługi i zaangażowanie w procesie wychowawczym.

W pierwszej części konferencji dr hab. Tomasz Biernat, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, wygłosił wykład na temat „Postaw młodzieży wobec małżeństwa i rodziny. Diagnoza sytuacji i propozycje działań”. Po nim zabrała głos dr Aleksandra Aszkiełowicz, prorektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, doradca rodzinny. W wystąpieniu zatytułowanym „Potrzeba wychowania prorodzinnego w nauczaniu szkolnym” zawarła uzasadnienie omawianego problemu. Z kolei zagadnienia i treści dotyczące seksualności, które porusza się na zajęciach z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, przedstawiono podczas wykładu „Trudne tematy wyzwaniem dla nauczycieli WDŻ” Agnieszki Marianowicz-Szczygieł −  wiceprezes Instytutu „Ona i On” i psychologa.

Po przerwie gościliśmy wiceminister Marzenę Machałek, Sekretarz Stanu MEiN oraz Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, która wygłosiła wykład o „Roli zajęć WDŻ w kształtowaniu postawy miłości i akceptacji dla człowieka”. Wychowanie do życia w rodzinie to wychowanie do życia z drugim człowiekiem. To jest nauczenie dzielenia się z drugim człowiekiem, a także zdolności do ofiary – podkreśliła wiceminister Machałek.

Drugą część obrad rozpoczął wykład „Znaczenie przygotowania i organizacji zajęć WDŻ w szkole dla skutecznej realizacji zawartych w nich celów”, wygłoszony przez Jacka Banasia, dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie Wawrzyniec Roch Kowalski, zastępca dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki, przedstawił referat zatytułowany „Wychowanie do życia w rodzinie a program wychowawczo-profilaktyczny”. Następnie, z wykładem na temat „Propozycji dotyczących prezentacji zajęć WDŻ rodzicom”, wystąpiła Teresa Król z Krakowskiego Instytut Rozwoju Edukacji.

Kolejnym punktem wydarzenia stała się prezentacja materiałów dydaktycznych wspierających szkolne działania wychowawczo-profilaktyczne. Uczestniczyli w niej:

 • dr Katarzyna Segeth-Boniecka z programem „Mama córce – kobieta kobietce”
 • dr Dariusz Cupiał z programem „Tato net”
 • dr Zbigniew Barciński z programem „Być Tolerancyjnym”
 • Tomasz Kancelarczyk z programem „Genesis”
 • Grzegorz Paź z programem „Odczuwam, ufam, mówię”
 • Katarzyna Pytel-Łapa z programem „Archipelag Skarbów”
 • Wanda Elżbieta Papis z programem „Życie i miłość”
 • Piotr Szwędrowski z programem „Dobry temat”.

Ostatnim punktem kongresu był  panel dyskusyjny prowadzony przez dyrektor Elżbietę Doroszuk, którego tematem wiodącym było zagadnienie „Wychowanie do życia w rodzinie – w trosce o dobro ucznia”. W dyskusji uczestniczyli:

 • Radosław Brzózka, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw strategii edukacyjnej
 • Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty
 • Joanna Hałas, dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowie
 • Mira Kępka, pedagog szkoły podstawowej w Warszawie
 • Magdalena Sawicka, nauczyciel WDŻ z IX Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie
 • Magdalena Czarnik, mama czwórki dzieci
 • Artur Dąbrowski, tata trójki dzieci.

XII Ogólnopolski Kongres został zorganizowany przez Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO) Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Wydarzenie objął patronatem honorowym Minister Edukacji i Nauki.

Wszystkim gościom, prelegentom oraz uczestnikom dziękujemy za obecność. Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez WRKSO ORE.

Galeria zdjęć z kongresu

Tomasz Pitucha – Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw rodziny, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Elżbieta Doroszuk – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
od lewej: Arkadiusz Śliwa − burmistrz Miasta Sulejówek, Marzenna Habib − wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Stanisław Zubek − wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Artur Górecki − dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników MEiN
dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, prof. KUL
Robert Andrzejczyk, p.o. dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, prof. KUL z nauczycielami odznaczonymi Medalem KEN
dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, prof. KUL z nauczycielami odznaczonymi Medalem KEN
dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki, prof. KUL z nauczycielami odznaczonymi Medalem KEN
Artur Górecki, dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników MEiN
Artur Górecki, dyrektor Departament Programów Nauczania i Podręczników MEiN
dr hab. Tomasz Biernat, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
dr Aleksandra Aszkiełowicz, prorektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, doradca rodzinny
Agnieszka Marianowicz–Szczygieł, psycholog, wiceprezes Instytutu „Ona i On”
Marzena Machałek, Sekretarz Stanu MEiN, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego
Jacek Banaś, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki
od prawej: Elżbieta Doroszuk – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Tomasz Madej − p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Marzena Machałek − Sekretarz Stanu MEiN, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, Tomasz Pitucha − Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw rodziny, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Agnieszka Karczewska-Gzik, − kierownik WRKSO ORE
Wawrzyniec Roch Kowalski, zastępca dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki
Teresa Król, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji
od lewej: Piotr Szwędrowski („Dobry temat”), Grzegorz Paź („Odczuwam, ufam, mówię”), Wanda Elżbieta Papis (,,Życie i miłość”), ks. Tomasz Kancelarczyk („Genesis”), dr Zbigniew Barciński („Być Tolerancyjnym”), dr Dariusz Cupiał („Tato net”), Katarzyna Pytel-Łapa („Archipelag Skarbów”), Katarzyna Segeth–Boniecka („Mama córce – kobieta kobietce”)
od lewej: Artur Dąbrowski, Radosław Brzózka − Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw strategii edukacyjnej, Teresa Misiuk − Lubelski Kurator Oświaty, Joanna Hałas − dyrektor Szkoły Podstawowej w Toporowie, Mira Kępka − pedagog w szkole podstawowej w Warszawie, Magdalena Sawicka − nauczyciel WDŻ z IX Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie, Magdalena Czarnik

Galeria zdjęć z seminarium

uczestnicy seminarium
od lewej: Elżbieta Doroszuk – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Wawrzyniec Roch Kowalski − zastępca dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN, Anna Powązka − nauczyciel konsultant WRKSO Zespół wychowania do życia w rodzinie ORE
od prawej: od prawej Tomasz Pitucha Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Rodziny, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji , Elżbieta Doroszuk Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Anna Powązka nauczyciel konsultant WRKSO Zespół wychowania do życia w rodzinie ORE, uczestnicy seminarium
od lewej: Elżbieta Doroszuk – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Dorota Kulik-Nowak − Uniwersytet Opolski
uczestnicy seminarium
uczestnicy seminarium

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa