Otwarty konkurs grantowy – informacja dla publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

© iamnao/Photogenica
© iamnao/Photogenica

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do zapoznania się z dokumentacją konkursową w ramach konkursu grantowego realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.

Cel projektu

Konkurs grantowy ogłoszony przez Grantodawcę ma na celu wyłonienie minimum 16 Grantobiorców – organów prowadzących dla publicznych lub niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, wybranych w drodze otwartego naboru.

Maksymalna wartość Grantu dla jednego organu prowadzącego wynosi 350 000 zł.

Zakres zadań, do realizacji których zobligowany jest Grantobiorca, obejmuje w szczególności:

  1. skierowanie 4 psychologów z poradni koordynującej na szkolenie do ORE, przygotowujące do prowadzenia szkoleń dla innych poradni oraz zagwarantowanie udziału tych osób w min. 80% godzin w całym cyklu szkoleniowym;
  2. zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia i doradztwa dla pracowników ppp na terenie swojego województwa dla łącznej grupy 90 osób (w podziale na grupy) – będą to szkolenia prowadzone przez pracowników poradni koordynujących, przygotowanych przez ORE, w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi wskazanych podczas szkoleń;
  3. opracowanie i przeprowadzenie diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w zakresie uzyskania wsparcia dla uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, w tym wynikających z niepełnosprawności (z wykorzystaniem oceny funkcjonalnej);
  4. przeprowadzenie, we współpracy ze szkołami, procedury oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi wskazanych podczas szkoleń oraz zaplanowanie i przeprowadzenie działań postdiagnostycznych – wdrożenie w praktyce przyjętych rozwiązań w zakresie oceny funkcjonalnej w grupie minimum 50 uczniów;
  5. monitorowanie działań szkoleniowych i wdrożeniowych, w tym dbałość o ich realizację zgodnie z zasadami ustalonymi w projekcie grantowym;
  6. przekazanie Grantodawcy informacji zwrotnych z realizacji działań grantowych w formie wskazanej przez Grantodawcę;
  7. realizacja zadań poradni koordynujących w przedsięwzięciu grantowym:
  • organizacja szkoleń dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na swoim terenie województwa dla grupy łącznie 90 osób – szkolenia prowadzone przez pracowników poradni przygotowanych w ORE w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi;
  • przeprowadzenie, wspólnie z przeszkolonymi poradniami, we współpracy ze szkołami, procedury oceny funkcjonalnej, z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez Grantodawcę, a także zaplanowanie i zrealizowanie działań postdiagnostycznych – wdrożenia w praktyce w grupie min. 50 uczniów. Zakłada się, że ocena funkcjonalna będzie przeprowadzona dwukrotnie dla jednego ucznia (na wejściu oraz po wdrożeniu działań postdiagnostycznych).

Nabór wniosków grantowych będzie prowadzony w rundach.

Nabór wniosków w pierwszej rundzie rozpocznie się 19 kwietnia 2022 r. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez generator wniosków Witkac.pl.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kierowanie ich na adres mailowy: konkursppp@ore.edu.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego odbędzie się w dniu 8 kwietnia w godz. 10:00 – 13:00.

Link do spotkania zostanie udostępniony Państwu w późniejszym terminie

Przedsięwzięcia grantowe realizowane będą w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” realizowanego na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa