Inauguracja projektu „Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą”

W poniedziałek 17 stycznia br. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą” (SCWEW). Wydarzenie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie – placówce, która będzie realizować pilotaż SCWEW.

Gościem konferencji był Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który zwrócił uwagę na rolę nauczycieli w placówkach specjalnych oraz na potrzebę wspomagania szkół ogólnodostępnych w zapewnieniu dzieciom z orzeczeniami edukacji na najwyższym poziomie, adekwatnej do ich potrzeb.

W inauguracji projektu wzięli udział: Tomasz Madej − Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE), Wicedyrektor ORE Tomasz Pitucha, Iwona Majewska − Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej oraz przedstawiciele władz Lublina.

Model SCWEW powstał w wyniku prac zespołów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy m.in. z przedstawicielami szkół ogólnodostępnych, szkół specjalnych, organów prowadzących, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, uczelni, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli partnerów społecznych. Celem SCWEW będzie m.in. wsparcie szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej.

Obecnie realizowany jest pilotaż SCWEW w ramach dwóch projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji: Opracowanie modelu SCWEW oraz Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW. Działania będą prowadzone do czerwca 2023 r. Na podstawie wyników pilotażu MEiN przygotowuje rozwiązania organizacyjno-prawne, których celem jest wykorzystanie potencjału szkół i placówek specjalnych (kadr i specjalistycznego wyposażenia) do wspierania szkół ogólnodostępnych we wdrażaniu i podnoszeniu jakości edukacji włączającej.

Uczestnicy konferencji SCWEW w Lublinie_17.01.2022_pierwszy od prawej Tomasz Madej Dyrektor ORE
Przemówienie ministra Przemysława Czarnka na konferencji SCWEW w Lublinie_17.01.2022
Uczestnicy konferencji SCWEW w Lublinie 17.01.2022
Przemówienie Iwony Majewskiej - Dyrektor SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie
Uroczystość w Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i MłodzieżyNiepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie (zdjęcie grupowe)

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa