Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – Zakres grafiki, redakcji i korekty językowej – procedura umieszczania na platformie

Pytania Beneficjenta konkursowego wraz z odpowiedziami dotyczące grafiki, redakcji i korekty językowej – procedura umieszczania na platformie

Projekt  pn.: Weryfikacja i odbiór zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych dzieci i uczniów oraz kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/20 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.

Pytanie nr 1

Jaki ma być rozmiar pliku: np. A4 pion?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zalecany format pliku publikacji to format A4, pion


Pytanie nr 2

Jakie czcionki mają zostać użyte?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z udzieloną już odpowiedzią na wcześniej zadane przez Państwa pytanie informujemy, że:

  • Okładka:

Tytuł: Czcionka: Botanika, Rozmiar: 26 pt, Kolor: #ffffff;

Autor: Czcionka: Czcionka Botanika, Rozmiar: 18 pt, Kolor: #ffffff;

  • Treść:

Nazwa rozdziału: Czcionka: Botanika, Rozmiar: 14 pt

Teksty: Czcionka: Botanika, Rozmiar: 13 pt, Kolor: #231f20; Interlinia: 1,09, Akapit: 0,5 cm, Wyrównanie: do lewej


Pytanie nr 3

Prosimy o podanie kolorystyki (rozbicie na RGB lub CMYK użytych kolorów) – w zależności od przeznaczenia plików.

Odpowiedź na pytanie nr 3

W publikacjach należy wykorzystać tylko RGB. Najważniejsze kolory to:

#019694

#b5b4b1

#e2e2e2


Pytanie nr 4

Prosimy o przesłanie niezbędnych logotypów – najchętniej w formacie AI lub TIFF – ostatecznie jpg.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Beneficjent konkursowy zgodnie ze Standardem techniczno-graficznym stanowiącym załącznik nr  17 do regulaminu konkursowego, winien zastosować się do jego zapisów, w szczególności zapisów zawartych w ust. 4 tegoż standardu. Na prośbę przekazujemy w załączeniu stosowne logotypy.


Pytanie nr 5

Prosimy o przesłanie zdjęcia na okładki – jeżeli mają być takie same.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zgodnie z zapisami Standardu techniczno – graficznego , które stanowią część regulaminu konkursowego, Beneficjent konkursowy zobowiązany jest do przygotowania graficznego wszystkich tworzonych narzędzi edukacyjnych zgodnie ze stylem i kolorystyką nawiązującą do publikacji powstałych  w projekcie pn. Tworzenie programów nauczania …, o którym mowa w ww. standardzie.  W związku z powyższym przekazujemy Państwu szablony okładek oraz dodatkowo link do materiałów, na których należy się wzorować : https://zpe.gov.pl/a/zestawy-narzedzi-edukacyjnych-do-wychowania-przedszkolnego-i-ksztalcenia-ogolnego/DETCpRZbH


Pytanie nr 6

Prosimy o informację, jakie fonty zastosować w nagłówku i tekście głównym. Pojawiło się również pytanie, czy możemy zastosować typ fontu Botanika Regular lub jego pochodne.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Prosimy o zastosowanie czcionki „Botanika” we wszystkich elementach materiałów.


Pytanie nr 7

Czy przy wszystkich materiałach powstających w różnych zadaniach, ale dotyczących tego samego przedmiotu na okładce powinno się pojawić takie samo zdjęcie?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Na każdej z okładek powinno znajdować się inne zdjęcie, nawiązujące do treści danego materiału.


Pytanie nr 8

Bardzo proszę również o informację czy możemy pozostać przy poniższych punktach:

  1. W całym materiale użyliśmy tylko 1 fontu – Botanika.

  2. Na stronie tytułowej zastosowaliśmy kolor: #4d4d4f

  3. Paginacja kolor: #b5b4b2

  4. Strona redakcyjna, spis treści oraz tekst: #231f20

  5. Nagłówki w tekście: #949594

Prosiłabym również o przekazanie nam stanowiska w sprawie pustych stron dokumentu.

Czy akceptowalne jest aby nowy rozdział rozpoczynał się na lewej stronie dokumentu?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Jeśli chodzi o kolorystykę i font, to wszystko się zgadza. Prosimy o nie umieszczanie logotypu ORE na okładkach.

Nie akceptujemy pustych stron, czyli w przypadku gdy rozdział kończy się na lewej stronie, to nowy powinien rozpoczynać się na prawej.

Należy poprawić numerację stron (Bibliografia nie posiada numeru strony i brak go również w spisie treści).

Ad. 4 We właściwym materiale logotyp powinien być w wersji wektorowej.


Pytanie nr 9

Jaką wielkość czcionki należy stosować w materiale, w którym są bardzo długie tytuły?

Odpowiedź na pytanie nr 9

 Wielkości czcionki jaką należy zastosować w tytule materiału: 

– Dla tytułów nie przekraczających 2 wersów: Czcionka: Botanika, Rozmiar: 26 pt, Kolor: #ffffff;

– Dla tytułów przekraczających 2 wersy: Czcionka: Botanika, Rozmiar: nie mniejszy niż 16 pt, Kolor: #ffffff;


Pytanie nr 10

Prosimy o możliwość zachowania jednej okładki do wszystkich scenariuszy. Rozwiązanie to zastosowaliśmy wzorem opracowania graficznego opublikowanych programów nauczania, gdzie scenariusze dołączone do programu mają tę samą okładkę.

Proszę również o informację dotyczącą okładek scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Proszę o informację, jakiego rozwiązania oczekują Państwo w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Odpowiadając na Państwa prośbę informujemy, że w zakresie opracowania graficznego akceptowane będzie wykorzystanie tej samej okładki do pięciu scenariuszy zajęć/lekcji, które tworzone są w odniesieniu do konkretnego poradnika metodycznego, pod warunkiem zachowania uniwersalności tej okładki w stosunku do charakteru i tematyki opracowanych scenariuszy zajęć/lekcji, przy czym poradnik metodyczny, do którego tworzone są scenariusze winien posiadać inną niż scenariusze okładkę.

Natomiast w przypadku pozostałych narzędzi edukacyjnych, takich jak programy nauczania, scenariusze interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych czy narzędzia do pomiaru dydaktycznego i ewaluacji kompetencji kluczowych okładki powinny być zróżnicowane i nawiązywać do charakteru poszczególnych publikacji oraz tematyki i treści merytorycznych zawartych w danym materiale/ pliku pdf.

Dodatkowo informujemy, że każdy z plików pdf powinien posiadać okładkę na końcu publikacji, na której powinna zostać zawarta nota biograficzna / biogram autora/autorów danej publikacji. Wymóg posiadania końcowej okładki z biogramem autora każdej z publikacji wynika z tworzenia większości narzędzi edukacyjnych przez różnych autorów Beneficjenta konkursowego.

Jednocześnie prosimy o uwzględnienie w opracowaniu graficznym narzędzi edukacyjnych poniższych zaleceń:

Okładka do scenariuszy interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych powinna być zielona (#019694) – tak jak w przypadku okładek programów nauczania i poradników metodycznych oraz narzędzi pomiaru dydaktycznego.

Najważniejsze kolory to:

#019694

#b5b4b1

#e2e2e2

 Wypunktowania w treści powinny mieć kolor szary lub czarny. Główne punkty powinny być zielone.

  • Okładka:

Tytuł: Czcionka: Botanika, Rozmiar: 26 pt, Kolor: #ffffff;

– Dla tytułów nie przekraczających 2 wersów: Czcionka: Botanika, Rozmiar: 26 pt, Kolor: #ffffff;

– Dla tytułów przekraczających 2 wersy: Czcionka: Botanika, Rozmiar: nie mniejszy niż 16 pt, Kolor: #ffffff;

Autor: Czcionka: Czcionka Botanika, Rozmiar: 18 pt, Kolor: #ffffff;

  • Treść:

Nazwa rozdziału: Czcionka: Botanika, Rozmiar: 14 pt

Teksty: Czcionka: Botanika, Rozmiar: 13 pt, Kolor: #231f20; Interlinia: 1,09, Akapit: 0,5 cm, Wyrównanie: do lewej.

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa