Poszukujemy autorów publikacji na temat edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje zespołów autorskich do opracowania ośmiu publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Publikacje będą skierowane do 8 grup odbiorców:

  1. nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
  2. specjalistów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
  3. pracowników niepedagogicznych pracujących w przedszkolach i szkołach, w szczególności osób pełniących rolę asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE),
  4. dyrektorów szkół i przedszkoli,
  5. dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół na wszystkich etapach edukacyjnych oraz rodziców
  6. dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP),
  7. dyrektorów i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
  8. kadr kuratoriów oświaty (KO).

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa