Szkolenia e-learningowe „Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole”

Photo by borderlys on Foter.com / CC BY
Photo by borderlys on Foter.com / CC BY

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole”, które odbędzie się w terminie od 20 lipca do 7 sierpnia 2020 r. Adresatami szkolenia są specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz wychowawcy i specjaliści ze szkół i placówek.

Celem szkolenia jest poszerzanie wiedzy uczestników szkolenia z zakresu występowania zaburzeń lękowych u uczniów.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  • Poszerzenie wiedzy Uczestników szkolenia w zakresie specyfiki zaburzeń lękowych.
  • Zapoznanie ze sposobami identyfikacji występowania u dzieci i młodzieży objawów zaburzeń lękowych.
  • Przedstawienie sposobów postępowania w sytuacji podejrzenia występowania zaburzeń lękowych u uczniów.
  • Zaprezentowanie metod wspierania ucznia cierpiącego na zaburzenia lękowe i jego rodziny.
  • Wskazanie sposobów zadbania o własny dobrostan przez osoby dorosłe udzielające wsparcia uczniom.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego w serwisie szkolenia.ore.edu.pl.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń Uczestnicy drogą mailową otrzymają zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl).
O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu.

Rekrutacja trwa do 4 sierpnia 2020 r.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami dot. problematyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dostępnymi na stronie ORE

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa